เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 22 พ.ค. 66 15
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลา 2565-มีนา 2566) 25 ม.ย. 66 59
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (รอบเดือนธันวาคม 2565) 18 ม.ย. 66 36
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ 13 ธ.ค. 65 197
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดง 1 ธ.ค. 65 130
ประกาศใช้แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf 7 พ.ย. 65 183
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ 9 ส.ค. 65 216
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 9 ส.ค. 65 259
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลดงแดง พ.ศ. 2564 21 มิ.ย. 65 245
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ 17 พ.ค. 65 290
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28 ก.พ. 65 325
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 26 ม.ค. 65 737
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 6/2565 26 ม.ค. 65 455
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 26 ม.ค. 65 340
ประกาศ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 15 ธ.ค. 64 535
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 26 ต.ค. 64 438
ประกาศแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26 ต.ค. 64 456
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ 9 ส.ค. 64 479
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ 30 ก.ค. 63 655
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 30 ก.ค. 63 652
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 12 พ.ค. 63 760
แผนการดำเนินงาน 12 พ.ค. 63 739
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 พ.ค. 63 719
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 12 พ.ค. 63 731
แผนอัตรากำลังสามปี 12 พ.ค. 63 702
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 12 พ.ค. 63 661