เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
รายชื่อคณะกรรมการกองทุน สปสช.   13 พ.ค. 63 71
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   5 พ.ค. 63 75
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   23 ม.ย. 63 69
ประกาศแจ้งยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2563   3 ม.ย. 63 75
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒   30 มี.ค. 63 77
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓   18 มี.ค. 63 82
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   12 มี.ค. 63 83
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงแดง   29 ม.ค. 63 88
เรื่อง ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลฯ   2 ธ.ค. 62 96
แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 พ.ย. 62 104
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   21 ต.ค. 62 110
แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562   16 ต.ค. 62 109
ประกาศใช้แผนปี 61-65-1   26 ส.ค. 62 103
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561   31 ก.ค. 62 108
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   31 ก.ค. 62 106
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562   31 ก.ค. 62 112
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561   21 มิ.ย. 62 119
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   21 มิ.ย. 62 117
SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือฮี   21 มิ.ย. 62 912
แบบคำร้องทั่วไปพร้อมตัวอย่าง   18 มิ.ย. 62 118
แผนดำเนินงานปี 61   18 มิ.ย. 62 119
แผนดำเนิงาน ปี 61 ส่วนหน้า   18 มิ.ย. 62 125
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2561   18 มิ.ย. 62 122
แผนดำเนินงานฉ1   18 มิ.ย. 62 122
แผนดำนเนิงาน 61 ฉ1   18 มิ.ย. 62 118
ประกาศใช้แผน 61 ฉ1   18 มิ.ย. 62 112
แผนดำเนินงาน61 ฉ2   18 มิ.ย. 62 114
ประกาศแผนดำเนินงาน งบ 2561 ฉ2   18 มิ.ย. 62 119
เทศบัญญัติ 61   18 มิ.ย. 62 120
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ของเทศบาลตำบลดงแดง   18 มิ.ย. 62 115