เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
จัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564   30 ก.ย. 64 13
จัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   30 ก.ย. 64 14
จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564   30 ก.ย. 64 13
จัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 64-2   30 ก.ย. 64 13
จัดซื้อจัดเดือนกุมภาพันธ์ 2564   30 ก.ย. 64 14
จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564/2   30 ก.ย. 64 15
จัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ.2564/1   30 ก.ย. 64 13
จัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม พ.ศ 2563   30 ก.ย. 64 14
จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศิกายน พ.ศ. 2563   30 ก.ย. 64 12
จัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563   30 ก.ย. 64 12
แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีโรคระบาดเชื้อไวรัส covid-19   16 มิ.ย. 64 40
ประกาศ กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ   16 มิ.ย. 64 41
รายชื่อคณะกรรมการกองทุน สปสช.   13 พ.ค. 63 164
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   5 พ.ค. 63 175
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   23 ม.ย. 63 179
ประกาศแจ้งยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2563   3 ม.ย. 63 166
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒   30 มี.ค. 63 181
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓   18 มี.ค. 63 200
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   12 มี.ค. 63 186
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงแดง   29 ม.ค. 63 195
เรื่อง ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลฯ   2 ธ.ค. 62 210
แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 พ.ย. 62 192
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   21 ต.ค. 62 202
แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562   16 ต.ค. 62 224
ประกาศใช้แผนปี 61-65-1   26 ส.ค. 62 209
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561   31 ก.ค. 62 209
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   31 ก.ค. 62 209
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562   31 ก.ค. 62 212
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561   21 มิ.ย. 62 213
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   21 มิ.ย. 62 224