เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
รายชื่อคณะกรรมการกองทุน สปสช.   13 พ.ค. 63 106
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   5 พ.ค. 63 118
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   23 ม.ย. 63 109
ประกาศแจ้งยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2563   3 ม.ย. 63 116
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒   30 มี.ค. 63 117
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓   18 มี.ค. 63 125
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   12 มี.ค. 63 122
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงแดง   29 ม.ค. 63 130
เรื่อง ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลฯ   2 ธ.ค. 62 139
แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 พ.ย. 62 140
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   21 ต.ค. 62 146
แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562   16 ต.ค. 62 155
ประกาศใช้แผนปี 61-65-1   26 ส.ค. 62 145
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561   31 ก.ค. 62 150
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   31 ก.ค. 62 148
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562   31 ก.ค. 62 151
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561   21 มิ.ย. 62 156
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   21 มิ.ย. 62 160
SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือฮี   21 มิ.ย. 62 952
แบบคำร้องทั่วไปพร้อมตัวอย่าง   18 มิ.ย. 62 153
แผนดำเนินงานปี 61   18 มิ.ย. 62 156
แผนดำเนิงาน ปี 61 ส่วนหน้า   18 มิ.ย. 62 161
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2561   18 มิ.ย. 62 159
แผนดำเนินงานฉ1   18 มิ.ย. 62 161
แผนดำนเนิงาน 61 ฉ1   18 มิ.ย. 62 158
ประกาศใช้แผน 61 ฉ1   18 มิ.ย. 62 144
แผนดำเนินงาน61 ฉ2   18 มิ.ย. 62 148
ประกาศแผนดำเนินงาน งบ 2561 ฉ2   18 มิ.ย. 62 153
เทศบัญญัติ 61   18 มิ.ย. 62 154
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ของเทศบาลตำบลดงแดง   18 มิ.ย. 62 153