เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 11

แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
พรบ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565   17 ส.ค. 66 21
สรุปสาระสำคัญ ของ พรบ .การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565   17 ส.ค. 66 22
แนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการกฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566   17 ส.ค. 66 23
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กค 66   4 ส.ค. 66 26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กค 66   4 ส.ค. 66 27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566   7 ก.ค. 66 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566   7 ก.ค. 66 34
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุยายน 2566   7 ก.ค. 66 35
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566   28 มิ.ย. 66 40
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   27 มิ.ย. 66 42
94-กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นฯ   27 มิ.ย. 66 43
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   27 มิ.ย. 66 42
กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ.pdf   27 มิ.ย. 66 40
กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566   12 มิ.ย. 66 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566   9 มิ.ย. 66 45
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566   9 มิ.ย. 66 46
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 วัน พุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   22 พ.ค. 66 50
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2565 วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565   22 พ.ค. 66 51
การประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2565วัน จันทร์ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565   22 พ.ค. 66 48
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2565วัน พฤหัสบดีที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565   22 พ.ค. 66 50
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2565 วัน จันทร์ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565   22 พ.ค. 66 51
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 /2565 วัน จันทร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565   22 พ.ค. 66 50
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน 2566   2 พ.ค. 66 60
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566   2 พ.ค. 66 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566   5 ม.ย. 66 63
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566   5 ม.ย. 66 62
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564   21 มี.ค. 66 73
สรุปผลการจัดซื้อัดจ้าง กพ 66   7 มี.ค. 66 78
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันะ์66   7 มี.ค. 66 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ 2 (จุดที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ก.พ. 66 73