เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ เทศบาลตำบลดงแดง

นายรัชพล ไกยสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงแดง
0973213259

นางบุผา ดีสม
ผู้อำนวยการกองคลัง (กองคลัง)
0940981723

นางเนาวรัตน์ เหลืองเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด (สำนักปลัด)
0833384505

นายรัชพล ไกยสินธุ์
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (กองช่าง)
0973213259

จ่าโท ธียศ สุโนภักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
0933830428