เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 13

 


Snow
โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลดงแดง


การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลดงแดง

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดยประกาศฉบับดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลในเรื่องต่าง ๆ  ไว้ในหมวด  ๑๒โครงสร้างแบ่งส่วนราชการได้กำหนดให้เทศบาลกำหนดส่วนราชการเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนด  ในกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนแผนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  และกฎหมายอื่นที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล  ในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล  ต้องคำนึงถึงความต้องการและความเหมาะสมอีกทั้งต้องมีการแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆโดยจัดทำเป็นประกาศเทศบาล  เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  นั้น
                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๒๕๒,๒๕๓,๒๕๕,๒๕๖,๒๕๗  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  จึงประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน เป็นส่วนราชการ  ดังนี้
                     ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  จึงขอกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักปลัด ดังนี้
สำนักปลัดเทศบาล
๑.๑ งานบริหารทั่วไป  
                   ๑.๑ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป
                   ๑.๒ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
                   ๑.๓ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
                   ๑.๔ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
                   ๑.๕ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานโครงการ อินเตอร์เน็ต
                   ๑.๖ ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ  งานการเกษตร  งานอนุรักษ์ บำรุงรักษา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   ๑.๗ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒  งานจัดการงานทั่วไป  มีหน้าที่ดังนี้
                   ๑.๑ งานทะเบียนพาณิชย์
                    ๑.๒ งานถ่ายโอนภารกิจ ได้แก่ พ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม ,พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมงานขุดเจาะน้ำบาดาล ,งานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ,งานพลังงาน ฯลฯ
                    ๑.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเข้าฝึกอบรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
                    ๑.๔ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓  งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ดังนี้
                   ๑.๑ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
                   ๑.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบบสารสนเทศของเทศบาล
                   ๑.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
                   ๑.๔ วางแผนงานประชาสัมพันธ์และปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์
                    ๑.๕ งานสิ่งแวดล้อม
                     ๑.๖ งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๑.๔  งานธุรการ  มีหน้าที่ดังนี้
                   ๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  ร่างหนังสือ  โต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอ ผู้บริหาร
                   ๑.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการ รับ-ส่ง หนังสือ
                   ๑.๓ งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม  สัมมนาต่างๆ
                   ๑.๔ งานจัดทำทะเบียนคุมหนังสือประเภทต่าง ๆ/หนังสือพิมพ์
                   ๑.๕ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์  คัดสำเนา ค้นหา และติดตามเรื่อง
                    ๑.๖ จัดทำบันทึกขออนุมัติ/ฎีกาเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค หนังสือพิมพ์และวัสดุ/ครุภัณฑ์
                    ๑.๗ งานกิจกรรม ๕ ส ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
                    ๑.๘ งานจัดทำคำสั่งเวรยามประจำสำนักงาน
                     ๑.๙ งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๑.๕  งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่ดังนี้
                   ๑.๑ งานแผนและงบประมาณ
                   ๑.๒ งานการจัดทำแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์กาพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนดำเนินการ งานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา  ของเทศบาลตำบล
                   ๑.๓ งานงบประมาณ การจัดทำเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม
                   ๑.๔ งานควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานควบคุมภายใน
                   ๑.๕ งานเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                   ๑.๖ งานควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ งานสิ่งแวดล้อม
                   ๑.๗ งานงบประมาณ ในรูปแบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E- LAAS)
                   ๑.๗ งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                     
          ๑.๖  งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ดังนี้
                   ๑.๑ จัดทำร่างเทศบัญญัติตำบลตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับของเทศบัญญัติตำบล
                   ๑.๒ งานดำเนินการรับ – ดำเนินการเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
                   ๑.๓ งานดำเนินการทางคดีแพ่ง  คดีอาญา การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการ  เกี่ยวกับวินัยของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
                   ๑.๔ งานตรวจสอบความถูกต้องการขออนุมัติดำเนินการ  ตามเทศบัญญัติตำบลก่อนการบังคับใช้
                   ๑.๕ งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  เทศบัญญัติต่าง ๆ  ของเทศบาลตำบล
                   ๑.๖ งานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน–ร้องทุกข์ต่างๆ ของเทศบาลตำบล
                   ๑.๗  งานนิติกรรมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๑.๗  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ดังนี้
                    ๑.๑  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและลูกจ้าง
                    ๑.๒  งานบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) เลื่อนระดับ
                    ๑.๓  งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
                    ๑.๔ งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ  พนักงานจ้าง
                    ๑.๕  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
                    ๑.๖  งานประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี
                    ๑.๗  งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
                    ๑.๘  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน 
                    ๑.๙  งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง
                    ๑.๑๐ งานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
                    ๑.๑๑ การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล
                    ๑.๑๒ งานการเลือกตั้ง 
                   ๑.๑๓ งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๑.๘  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ดังนี้
                   ๑.๑ งานอำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                   ๑.๒ งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่าง  ๆ 
                   ๑.๓ งานควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ และปฏิบัติงานกู้ภัยต่าง ๆ
                   ๑.๔ งานรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาลตำบล
                   ๑.๕ งานควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ และปฏิบัติงานจราจร
                   ๑.๖ งานควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติด
                   ๑.๗  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๑.๙  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ดังนี้
                   ๑.๑ งานการบริหารการศึกษา     
                   ๑.๒ งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
                   ๑.๓ งานการศึกษานอกระบบการศึกษา 
                   ๑.๔  งานการศึกษาตามแบบอัธยาศัย   
                   ๑.๕ งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  
                   ๑.๖ งานกิจการ  ศาสนา  ส่งเสริมประเพณี    ศิลปวัฒนธรรม  
                   ๑.๗ งานกิจกรรมเด็ก  เยาวชน 
                   ๑.๘ การศึกษา นอกโรงเรียน  กิจการโรงเรียน 
                   ๑.๙ งานข้อมูล  งานประสานกิจกรรม   
                   ๑.๑๐ งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
                   ๑.๑๑ งานพัฒนาการศึกษา 
                   ๑.๑๒ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานข้อมูลการพัฒนาเด็ก
                   ๑.๑๓ งานวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
                    ๑.๑๔ งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
๔๑
          ๑.๑๐  งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ดังนี้
                   ๑.๑ งานเกี่ยวกับงานกีฬาและนันทนาการ
                   ๑.๒ งานเกี่ยวกับงานกีฬาเพื่อสุขภาพ  กีฬาเพื่อการแข่งขันและกีฬาเพื่ออาชีพ
                   ๑.๓ งานเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 
                   ๑.๔ งานเกี่ยวกับงานสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
                   ๑.๕ งานเกี่ยวกับงานข้อมูล  งานประสานกิจกรรม   
                   ๑.๖ งานกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการด้านกีฬาของเทศบาลตำบล       
                    ๑.๗ งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๑.๑๑  งานกิจการสภา  มีหน้าที่ดังนี้
                   ๑.๑ งานดูแลในการประชุมงานสภา
                   ๑.๒ งานการประชุมสภา
                   ๑.๓ งานการจัดห้องประชุมสภา
                   ๑.๔ งานการบันทึกการประชุมสภา
                   ๑.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๑.๑๒ งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ดังนี้
                    ๑.๑ งานควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
                    ๑.๒ งานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
                    ๑.๓ งานสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน/จัดทำแผนชุมชน
                    ๑.๔ งานดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆแสวงหา  ผู้ปกครองท้องถิ่น เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน
                     ๑.๕ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
                     ๑.๖ งานฝึกอบรมและพัฒนาชุมชน   
                     ๑.๗ งานสังคมสงเคราะห์ 
                    ๑.๘ งานสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา   ผู้พิการ   และผู้ป่วยเอดส์
                    ๑.๙ งานถ่ายโอนเบี้ยยังชีพคนพิการ/ คนชรา / ผู้ป่วยเอดส์ ของพัฒนาการสังคมและ  เทศบาลตำบล
                   ๑.๑๐ งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                   ๑.๑๑ งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี  งานฝึกอบรมอาชีพ     
                    ๑.๑๒ งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๑.๑๓ งานสาธารณสุข  มีหน้าที่ดังนี้
                    ๑.๑  งานส่งเสริมสุขภาพและงานสาธารณสุข
                   ๑.๒  งานควบคุมโรค                                                               
                    ๑.๓  งานการสาธารณสุข   งานส่งเสริมสาธารณสุข  งานหลักประกันสุขภาพ
                    ๑.๔  งานหลักประกันสุขภาพ  งาน สปสช.
๑.๕  ดูแล รักษา เครื่องพ่นหมอกควัน 
                    ๑.๖ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๑.๑๔  งานการเกษตร  มีหน้าที่ดังนี้
                   ๑.๑  งานส่งเสริมและให้ความรู้ทางการเกษตร
                   ๑.๒  งานการเกษตร
                   ๑.๓  งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                   ๑.๔  งานเกี่ยวกับงานสัตวบาล งานดูแล รักษาสัตว์เบื้องต้น
                   ๑.๕  งานดูแล ควบคุมเกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ ของสัตว์
                   ๑.๖  งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๑.๑๕ งานทะเบียนและบัตร  มีหน้าที่ดังนี้
                    ๑.๑ งานควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา                 
                   ๑.๒ งานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน
                    ๑.๓ งานพิจารณาทำความเห็น  สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติ
                    ๑.๔ งานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียน
                     ๑.๕ งานปฏิบัติงาน การจดและจัดทำทะเบียนต่างๆ  เช่น ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนบ้าน  ทะเบียนคนเกิด  ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  ฯลฯ
                    ๑.๖ งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.  กองคลัง
            ๑.  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ดังนี้
                  ๑.  งานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน
                  ๒.  งานการตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง  ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ  บำนาญงานอื่นๆ
                  ๓.  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน
                  ๔.  งานการจัดสรรเงินต่างๆ
                  ๕.  งานการจัดทำบัญชีทุกประเภท
                  ๖.  งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ
                 ๗.  งานควบคุมการเบิกจ่าย
                 ๘.  งานการทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี
                 ๙.  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

           ๒.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้รายได้  มีหน้าที่ดังนี้
                  ๑.  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล
                 ๒.  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการจัดเก็บรายได้
                 ๓.  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
                 ๔.  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่นๆ
                 ๕.  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
                 ๖.  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
                ๗.  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
                ๘.  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่นๆ
                ๙.  งานรับตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
               ๑๐.  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดภาษี  ค่าธรรมเนียม  ในเบื้องต้นเพื่อนำมาเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
               ๑๑.  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
               ๑๒.  งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  และรายได้อื่นๆ
               ๑๓.  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงิน
               ๑๔.  ผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี
               ๑๕.  งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
                ๑๖.  งานเก็บรักษาและนำส่งเงินประจำวัน
               ๑๗.  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
         ๓.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ดังนี้
               ๑.  งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
               ๒.  งานจำหน่ายพัสดุ
               ๓.  งานการซื้อและงานการจ้าง
              ๔.  งานตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
              ๕.  งานการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา
              ๖.  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย
        ๔.  งานธุรการ  มีหน้าที่ดังนี้
              ๑.  งานราชการทั่วไปของเทศบาล
              ๒.  งานสารบรรณของเทศบาล
              ๓.  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ

๓.  กองช่าง  
         ๑.  งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้
                  ๑.  งานสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม
                  ๒.  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
                  ๓.  งานออกแบบและเขียนแบบ
                  ๔.  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมาย
                  ๕.  งานแผนการปฏิบัติ
                  ๖.  งานการก่อสร้างและบำรุง
          ๒.  งานประสานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ดังนี้
                    ๑.  งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน 
                    ๒.  วางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
                    ๓.  ซ่อมบำรุงรักษา  รักษาอาคาร  สถานที่
                    ๔.  ให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง
                    ๕.  ประมาณราคา  ซ่อมบำรุงรักษา
      ๓.  งานผังเมือง  มีหน้าที่ดังนี้
                    ๑.  ควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
                    ๒.  ควบคุมรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
      ๔.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ดังนี้
                     ๑.  การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย
                     ๒.  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
                     ๓.  การวางผังและการระวังแนวเขตที่ดิน
                     ๔.  การตรวจบริเวณการก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
                    ๕.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     ๕.  งานไฟฟ้า  มีหน้าที่ดังนี้
                   ๑.  ออกแบบจัดสถานที่ติดตั้งไฟฟ้า
                    ๒.  ให้คำปรึกษาและแนะนำตรวจสอบในด้านการรับมอบหมาย
                    ๓.  ซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
      ๖.  งานธุรการ  มีหน้าที่ดังนี้
                   ๑.  งานราชการทั่วไปของเทศบาล
                   ๒.  งานสารบรรณของเทศบาล
                   ๓.  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ
                               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐
  
 

 
View : 1267