เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕


ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕
ตามที่เทศบาลตำบลดงแดงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดงและประชาคมท้องถิ่น  ไปแล้วนั้น
 
                   อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่  ๕  ข้อ  ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๓ )พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และในปีงบประมาณอื่น ๆ ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลดงแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  เทศบาลตำบลดงแดงจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕  โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดงแดง   ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลดงแดง  หมู่ที่ ๑  ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  โทรศัพท์ ๐๔๓-๖๕๑๐๓๓ 
 
             
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
                                     
                                                                                           นายรัชพล  ไกยสินธุ์
                                                                                       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
                                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
 


 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 9 สิงหาคม 65 View : 293
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :