เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อ:: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 6/2565


 
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ครั้งที่ 6/2565
--------------------------------------
              ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เทศบาลตำบลดงแดง
              ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2564 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13  กรกฎาคม พ.ศ. 2564   ไปแล้วนั้น ในการนี้ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว แผนงานเคหะและชุมชน โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1  บ้านดงแดง จุดเริ่มต้นจากเส้นทางบ้านนายคำอ้าย  ภาษี ถึง บ้านนางก้าน  ทวินันท์ งบประมาณ 24,000  บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปี พ.ศ. 2564  ย้ายมาดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 โดยการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

                แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น การแก้ไขหมายความว่า “การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป” “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”
          ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  จึงขอแก้ไขรายละเอียดตามแบบ   ผ. 02   (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                                                                                สั่ง   ณ  วันที่  19  มกราคม  2565
                                                                                                        นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ 
                                                                                                      นายกเทศมนตรตำบลดงแดง
 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 26 มกราคม 65 View : 163
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :