เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๕


ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

          ตามที่เทศบาลตำบลดงแดง  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และได้เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้วนั้น
 
                   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตร ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  และข้อ ๒๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  และนำไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
                       
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

                นายรัชพล  ไกยสินธุ์
              ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่
                นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 9 สิงหาคม 65 View : 87
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :