เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด

นางสาวสุพิชฌาย์ ปานทิพย์เมธา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
0810548882

นายอุดร บุญถ่าน
นักสันทนาการ ชำนาญการ
0872248903

นายเทิดพงศ์ วงศ์อามาตย์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
0639405706

นางเทพสุดา เอกรัมย์
ครู ชำนาญการ
0876582789

นางกฤตพร ตรีสอน
ครู ชำนาญการ
0800100662

นางชรัญฎา พลเยี่ยม
ครู ชำนาญการ
0910184509

นางสาวสุกัญญา ขันคำ
ครู
0847980073

นางสาวโสวิกา วงค์อามาตย์
ครู
0878032085

นางวินิตดา สมภักดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
0810521449

นางสาวสุจิตรา กองพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
0839396893

นางสาวนพวรรณ เกณฑ์สาคู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฐิติพร สุขกมล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางเกษร ภูสังข์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางปิยะนุช มะรังษี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก