เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2
 

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลดงแดง

 
สภาพทั่วไป

ตำบลดงแดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของำเภอจตุรพักตรพิมาน ระยะห่างจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน 7 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 41.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,025 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่เนินพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนหินลูกรัง

อาณาเขตพื้นที่

เทศบาลตำบลดงแดงมีอาณาเขตพื้นที่
   ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลน้ำใส และอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
   ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลดงกลาง และตำบลป่าสังข์
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอเมืองสรวง และอำเภออาสามารถ
   ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลหัวช้าง

จำนวนหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลดงแดงมีจำนวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน และจำนวนครัวเรือน 2,275 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,827 คน แยกเป็น ชาย 4,367 คน หญิง 4,460 คน

สภาพเศรษฐกิจ
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง
1 บ้านดงแดง 189 312 337
2 บ้านผือฮี 158 295 339
3 บ้านเขวา 70 155 156
4 บ้านกอก 133 248 268
5 บ้านงูเหลือม 219 445 427
ุ6 บ้านหนองเพียขันธ์ 161 304 295
7 บ้านเหล่าจั่น 118 241 234
8 บ้านดงแดง 151 257 266
9 บ้านเหล่าจั่น 158 328 312
10 บ้านเขวา 97 195 198
11 บ้านผือฮี 127 265 242
12 บ้านงูเหลือม 170 326 324
13 บ้านดงแดง 136 242 257
14 บ้านดงแดง 162 316 334
15 บ้านกอก 99 188 201
16 บ้านดงแดง 126 248 270
รวม   2,250 4,366 4,470


อาชีพโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการผลิตภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ทำนาข้าว ปลูกต้นหอม ปลูกผัก และมีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็โ และไก่ เย็บเศษผ้า ทำธูปและร้บจ้างทั่วไป เป็นต้น หลังฤดูเก็บเกี่ยวการอพยพแรงานไปรับจ้างต่างถิ่น

-หมู่บ้านที่มีอาชีพเสริมทำธูปหอมคือ บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5,12 บ้านกอก หมู่ที่ 4,15 บ้านเขวา หมู่ที่ 3,10 บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 7,9 บ้านผือฮี หมู่ที่ 2,11

-หมู่บ้านที่มีอาชีพเสริมปลูกต้นหอม คือบ้านกอก หมู่ที่ 4,15 บ้านงูเหลือมหมู่ที่ 5,12 บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 7,9

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลดงแดง

-ปั๊มน้ำมัน                     10   แห่ง
-โรงสี                          57   แห่ง
-ร้านซ่อม                      14   แห่ง
-ศูนย์สาธิตการตลาด         -    แห่ง   
-ร้านค้า                        119  แห่ง
-ฉางข้าว                       -      แห่ง
-โรงธูป                        200  แห่ง
View : 3224