เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

หัวข้อ:: ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖


 
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง
เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง
เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖
***************************
                    ตามที่เทศบาลตำบลดงแดงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดงและประชาคมท้องถิ่น  ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่  ๕  ข้อ  ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  และในปีงบประมาณอื่น ๆ ต่อไป 
 
              ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งการบริหารงานของเทศบาลตำบลดงแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อให้มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดงแดงกับแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๘๐)  แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  เทศบาลตำบลดงแดงจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖  โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดงแดง  หมู่ที่ ๑ ตำบลดงแดง  
อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทรศัพท์ ๐๔๓-๖๕๑๐๓๓ 
             
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๖
 
                                    
          นายนิวัติ  มูลมณี             
 นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
 
 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 มิถุนายน 66 View : 90
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :