เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

โครงสร้างการบริหารงาน กองช่าง

นายรัชพล ไกยสินธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลดงแดง
0973213259

นางสาววิภาพร ทองไชย
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
0895756937