เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

โครงสร้างการบริหารงาน กองช่าง

จ่าเอกนพอนันต์ พรมลี
รองปลัดเทศบาลตำบลดงแดง (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองช่าง)
0627147007

นางสาววิภาพร ทองไชย
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
0895756937

นายวินัย นรชาญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอัชชา สมภักดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสุรศักดิ์ เพชรแสน
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นางวิจิตตรา เชิงสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ