เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

สมาชิกสภา

นายบุญสวย พันธ์สาง
ประธานสภา

นางสุรัตน์ สีตา
รองประธานสภา

นายวิชัย สีหานาม
สท.เขต 1

นายแสง นอใส สมาชิก
สท.เขต 1

นายชูศิลป์ ทองมา
สท.เขต 1

นายรัชพล ไกยสินธุ์
เลขานุการสภา

นายไพฑูรย์ ตันโห
สท.เขต 1

นายสุขวัฒน์ พิบูรย์
สท.เขต 1

นางประไพ เปรมปราโมทย์
สท.เขต 1

นายอ่อนจันทร์ กันหาจันทร์
สท.เขต2

นายคำพันธ์ วงค์อามาตย์
สท.เขต2

นางสีกา อาจเจริญ
สท.เขต2

นายอรรชัย มูลมณี
สท.เขต2