เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 19 พ.ค. 63 16
เรื่อง ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลฯ 2 ธ.ค. 62 59
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 16 ก.ย. 62 32
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 29 ส.ค. 62 91
โครงการบูรณาการความร่วมมือรณรงค์ให้รถจักรยานยนต์เข้าสู่ระบบประกันภัย(พ.ร.บ.) 19 ส.ค. 62 92
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 18 มิ.ย. 62 122
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 17 มิ.ย. 62 34
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 มิ.ย. 62 28
BIG CLEANING DAY (เก็บขยะถนนสายหลัก) 4 มิ.ย. 62 12
กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน 4 มิ.ย. 62 29
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 4 มิ.ย. 62 25
ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของการให้บริการ 10 ม.ย. 62 29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ ตำแหน่ง 26 พ.ย. 61 109
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลดงแดง 12 พ.ย. 61 91
แบบประเมินความโปร่งใสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน /ผู้บริหาร สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่ 12 พ.ย. 61 34
แบบประเมินความโปร่งใสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก /ผู้มาติดต่อราชการ 12 พ.ย. 61 68
ประชาสัมพันธ์ 20 ก.ค. 61 71
รายงานผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 17 ก.ค. 61 70
การรายงานทางอิเลกทรอนิก การลงทะเบียนระบบบำบัดน้ำเสีย 17 ก.ค. 61 33
แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบ วำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 17 ก.ค. 61 43
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 16 ก.ค. 61 66
แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 12 ก.ค. 61 121
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๑,๒ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ , เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) 22 พ.ค. 61 40
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลดงแดง ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 8 ก.พ. 61 63
ขอเชิญประชาชนยื่นแบบรายการเสียภาษีประจำปี ๒๕๖๑ 8 ก.พ. 61 72
ขอเชิญร่วมชมและร่วมเชียร์กีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ จตุรพักตรพิมานสามัคคี 22 พ.ย. 60 114
ลงทะเบียนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 12 ก.ย. 60 80
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 28 มิ.ย. 60 88
เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดงแดง จังหวัดร้อยเอ็ด อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 28 มิ.ย. 60 128
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยสามัญ ประจำปี 2560 28 มิ.ย. 60 76