เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 23 พ.ค. 66 57
คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 2 พ.ค. 66 21
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลดงแดง ครั้งที่ 1/2566 28 ม.ย. 66 23
เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566 25 ม.ย. 66 20
ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2566 25 ม.ย. 66 22
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 25 ม.ย. 66 24
ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD 25 ม.ย. 66 40
ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง 28 มี.ค. 66 114
"โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" 27 มี.ค. 66 123
ประกาศระเบียบหลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 มี.ค. 66 156
โครงการผู้สูงวัยใฝ่ใจธรรมะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 20 มี.ค. 66 69
ประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงานของรัฐ 15 มี.ค. 66 80
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว 10 มี.ค. 66 102
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดร้อยเอ็ด 7 มี.ค. 66 103
ประชาสัมพันธ์ การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศ ยกย่องและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 3 มี.ค. 66 63
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารผ่านทาง LINE OPEN CHAT เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 28 ก.พ. 66 90
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 16 ก.พ. 66 109
ประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 14 ก.พ. 66 66
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 1 ก.พ. 66 104
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ม.ค. 66 108
ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27 ม.ค. 66 75
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา 23 พ.ย. 65 186
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เทศบาลตำบลดงแดง ครั้งที่ 1/2565 27 ต.ค. 65 141
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27 ต.ค. 65 179
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดงแดง ครั้งที่ 1/2565 29 ก.ย. 65 181
โครงการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 27 ก.ย. 65 170
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้าย 17 ส.ค. 65 195
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดจำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 17 ส.ค. 65 207
ประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 27 ก.ค. 65 219
วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 (17 พค 65) 17 พ.ค. 65 250