เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 19 ก.ค. 64 49
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 13 ก.ค. 64 60
เทศบาลตำบลดงแดง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 22 มิ.ย. 64 108
ข่าว สคบ จำนวน 4 เรื่อง คือ 1. แนะผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไรฯ 2.ผลิตภัณฑ์จากัญชา สร้างมูลค่าฯ 3.ผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับปัญหาซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร 4.สู้ทุก"วิกฤต" มีประกันโควิดไว้อุ่นใจฯ 21 มิ.ย. 64 72
“โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน” ปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดไตรภูมิบ้านผือฮี 21 มิ.ย. 64 53
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมให้บริการประชาชน 17 มิ.ย. 64 61
กิจกรรมการปฐมนิเทศ ศพด.ตำบลดงแดง ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 15 มิ.ย. 64 67
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/ให้บริการของหน่วยงานภายเทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 ม.ย. 64 262
กิจกรรมลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 4 ม.ค. 64 289
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 ธ.ค. 63 368
ภาษีป้ายใหม่ บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 30 พ.ย. 63 303
ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 27 พ.ย. 63 207
ประชาสัมพันธ์ การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 5 พ.ย. 63 164
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ต.ค. 63 237
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ต.ค. 63 225
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 2 ก.ย. 63 207
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20 ส.ค. 63 272
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 11 ส.ค. 63 272
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรค 24 มิ.ย. 63 185
สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 23 มิ.ย. 63 189
โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 มิ.ย. 63 204
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี 2563 8 มิ.ย. 63 321
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA 2563 ของเทศบาลตำบลดงแดง 8 มิ.ย. 63 331
พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 4 มิ.ย. 63 202
กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 19 พ.ค. 63 220
เรื่อง ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลฯ 2 ธ.ค. 62 259
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 16 ก.ย. 62 259
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 29 ส.ค. 62 281
โครงการบูรณาการความร่วมมือรณรงค์ให้รถจักรยานยนต์เข้าสู่ระบบประกันภัย(พ.ร.บ.) 19 ส.ค. 62 286
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 18 มิ.ย. 62 316