เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/ให้บริการของหน่วยงานภายเทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 ม.ย. 64 11
กิจกรรมลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 4 ม.ค. 64 99
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 ธ.ค. 63 284
ภาษีป้ายใหม่ บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 30 พ.ย. 63 210
ประกาศ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 27 พ.ย. 63 117
ประชาสัมพันธ์ การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 5 พ.ย. 63 89
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ต.ค. 63 145
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ต.ค. 63 147
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 2 ก.ย. 63 131
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20 ส.ค. 63 188
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 11 ส.ค. 63 203
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรค 24 มิ.ย. 63 119
สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 23 มิ.ย. 63 120
โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 มิ.ย. 63 127
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี 2563 8 มิ.ย. 63 242
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA 2563 ของเทศบาลตำบลดงแดง 8 มิ.ย. 63 248
พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 4 มิ.ย. 63 126
กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 19 พ.ค. 63 147
เรื่อง ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลฯ 2 ธ.ค. 62 183
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 16 ก.ย. 62 186
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 29 ส.ค. 62 210
โครงการบูรณาการความร่วมมือรณรงค์ให้รถจักรยานยนต์เข้าสู่ระบบประกันภัย(พ.ร.บ.) 19 ส.ค. 62 214
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 18 มิ.ย. 62 244
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 17 มิ.ย. 62 159
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 มิ.ย. 62 162
BIG CLEANING DAY (เก็บขยะถนนสายหลัก) 4 มิ.ย. 62 142
กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน 4 มิ.ย. 62 151
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 4 มิ.ย. 62 147
ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของการให้บริการ 10 ม.ย. 62 147
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ ตำแหน่ง 26 พ.ย. 61 215