เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ต.ค. 63 14
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 20 ต.ค. 63 18
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 2 ก.ย. 63 43
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20 ส.ค. 63 83
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 11 ส.ค. 63 91
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรค 24 มิ.ย. 63 36
สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 23 มิ.ย. 63 35
โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 มิ.ย. 63 39
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี 2563 8 มิ.ย. 63 137
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA 2563 ของเทศบาลตำบลดงแดง 8 มิ.ย. 63 134
พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 4 มิ.ย. 63 45
กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 19 พ.ค. 63 61
เรื่อง ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลฯ 2 ธ.ค. 62 94
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 16 ก.ย. 62 80
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 29 ส.ค. 62 135
โครงการบูรณาการความร่วมมือรณรงค์ให้รถจักรยานยนต์เข้าสู่ระบบประกันภัย(พ.ร.บ.) 19 ส.ค. 62 130
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 18 มิ.ย. 62 158
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 17 มิ.ย. 62 73
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 มิ.ย. 62 66
BIG CLEANING DAY (เก็บขยะถนนสายหลัก) 4 มิ.ย. 62 51
กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน 4 มิ.ย. 62 65
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 4 มิ.ย. 62 63
ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของการให้บริการ 10 ม.ย. 62 68
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ ตำแหน่ง 26 พ.ย. 61 145
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลดงแดง 12 พ.ย. 61 130
แบบประเมินความโปร่งใสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน /ผู้บริหาร สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่ 12 พ.ย. 61 69
แบบประเมินความโปร่งใสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก /ผู้มาติดต่อราชการ 12 พ.ย. 61 105
ประชาสัมพันธ์ 20 ก.ค. 61 105
รายงานผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 17 ก.ค. 61 106
การรายงานทางอิเลกทรอนิก การลงทะเบียนระบบบำบัดน้ำเสีย 17 ก.ค. 61 67