เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 (17 พค 65) 17 พ.ค. 65 3
โครงการ “รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงวัย เบิกบานทั่วไทย อุ่นใจในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565” 21 ม.ย. 65 54
รายงานปักเขตวิสุงคามสีมาวัดท่าราษฎร์วารี บ้านดงแดง หมู่ที่ 1,13,14 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ณ วัดท่าราษฎร์วารี บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 11 ม.ย. 65 31
รับสมัครสอบเพื่อแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง 8 ม.ย. 65 69
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 30 มี.ค. 65 64
ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อที่วัดสระพังเเคน บ้านเหล่าจั่นและบ้านผู้ติดเชื้อ จำนวน 2 ครัวเรือน 16 มี.ค. 65 159
แบบรายงาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 มี.ค. 65 51
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14 มี.ค. 65 95
จัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียของบุคคลภายนอก(EIT) เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14 มี.ค. 65 119
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ หน่วยงาน เทศบาลตำบลดงแดง 8 มี.ค. 65 58
กิจกรรมให้ความรู้จัดทำทะเบียนพัสดุประจำปีของเทศบาลตำบลดงแดง 7 มี.ค. 65 113
ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2 7 มี.ค. 65 47
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 4 มี.ค. 65 59
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 28 ก.พ. 65 93
สภาพอากาศจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21 กพ ถึง 27 กพ 65 21 ก.พ. 65 119
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโป​ร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ก.พ. 65 64
ออกให้บริการประชาชนรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ก.พ. 65 210
เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 11 ก.พ. 65 149
เตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนให้เดินทางเข้าไปทำงานในกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย 4 ม.ค. 65 101
ข่าว สคบ.สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี 28 ธ.ค. 64 101
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2 ธ.ค. 64 158
ประกาศเรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี สนง.ที่ดินสาขาจตุรพักตรพิมาน 22 พ.ย. 64 159
รายงานคุณภาพชีวิตคนจตุรพักตรพิมาน ปี 2564 9 พ.ย. 64 126
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 2 พ.ย. 64 155
28 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลดงแดงเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 28 ต.ค. 64 128
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 19 ก.ค. 64 161
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 13 ก.ค. 64 176
เทศบาลตำบลดงแดง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 22 มิ.ย. 64 242
ข่าว สคบ จำนวน 4 เรื่อง คือ 1. แนะผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไรฯ 2.ผลิตภัณฑ์จากัญชา สร้างมูลค่าฯ 3.ผู้บริโภคยุคดิจิทัลกับปัญหาซื้อสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร 4.สู้ทุก"วิกฤต" มีประกันโควิดไว้อุ่นใจฯ 21 มิ.ย. 64 194
“โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน” ปี 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดไตรภูมิบ้านผือฮี 21 มิ.ย. 64 176