เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรค 24 มิ.ย. 63 15
สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 23 มิ.ย. 63 13
โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 มิ.ย. 63 16
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA ประจำปี 2563 8 มิ.ย. 63 89
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA 2563 ของเทศบาลตำบลดงแดง 8 มิ.ย. 63 83
พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 4 มิ.ย. 63 23
กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน 19 พ.ค. 63 33
เรื่อง ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลฯ 2 ธ.ค. 62 73
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 16 ก.ย. 62 52
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 29 ส.ค. 62 111
โครงการบูรณาการความร่วมมือรณรงค์ให้รถจักรยานยนต์เข้าสู่ระบบประกันภัย(พ.ร.บ.) 19 ส.ค. 62 109
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 18 มิ.ย. 62 139
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 17 มิ.ย. 62 51
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 มิ.ย. 62 44
BIG CLEANING DAY (เก็บขยะถนนสายหลัก) 4 มิ.ย. 62 28
กิจกรรมการรับซื้อขยะรีไซเคิลในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน 4 มิ.ย. 62 44
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 4 มิ.ย. 62 42
ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของการให้บริการ 10 ม.ย. 62 49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ ตำแหน่ง 26 พ.ย. 61 127
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลดงแดง 12 พ.ย. 61 107
แบบประเมินความโปร่งใสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน /ผู้บริหาร สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่ 12 พ.ย. 61 49
แบบประเมินความโปร่งใสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก /ผู้มาติดต่อราชการ 12 พ.ย. 61 86
ประชาสัมพันธ์ 20 ก.ค. 61 87
รายงานผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 17 ก.ค. 61 85
การรายงานทางอิเลกทรอนิก การลงทะเบียนระบบบำบัดน้ำเสีย 17 ก.ค. 61 49
แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบ วำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 17 ก.ค. 61 58
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560 16 ก.ค. 61 80
แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 12 ก.ค. 61 136
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๑,๒ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐ , เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) 22 พ.ค. 61 55
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลดงแดง ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 8 ก.พ. 61 80