เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดงแดง ครั้งที่ 1/2565 29 ก.ย. 65 11
โครงการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 27 ก.ย. 65 19
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้าย 17 ส.ค. 65 40
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดจำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 17 ส.ค. 65 48
ประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 27 ก.ค. 65 65
วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 (17 พค 65) 17 พ.ค. 65 91
โครงการ “รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงวัย เบิกบานทั่วไทย อุ่นใจในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565” 21 ม.ย. 65 133
รายงานปักเขตวิสุงคามสีมาวัดท่าราษฎร์วารี บ้านดงแดง หมู่ที่ 1,13,14 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ณ วัดท่าราษฎร์วารี บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 11 ม.ย. 65 116
รับสมัครสอบเพื่อแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง 8 ม.ย. 65 181
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 30 มี.ค. 65 150
ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อที่วัดสระพังเเคน บ้านเหล่าจั่นและบ้านผู้ติดเชื้อ จำนวน 2 ครัวเรือน 16 มี.ค. 65 355
แบบรายงาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 มี.ค. 65 150
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14 มี.ค. 65 283
จัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียของบุคคลภายนอก(EIT) เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14 มี.ค. 65 320
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ หน่วยงาน เทศบาลตำบลดงแดง 8 มี.ค. 65 135
กิจกรรมให้ความรู้จัดทำทะเบียนพัสดุประจำปีของเทศบาลตำบลดงแดง 7 มี.ค. 65 300
ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2 7 มี.ค. 65 122
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 4 มี.ค. 65 133
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 28 ก.พ. 65 285
สภาพอากาศจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21 กพ ถึง 27 กพ 65 21 ก.พ. 65 196
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโป​ร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ก.พ. 65 134
ออกให้บริการประชาชนรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ก.พ. 65 396
เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 11 ก.พ. 65 332
เตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนให้เดินทางเข้าไปทำงานในกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย 4 ม.ค. 65 171
ข่าว สคบ.สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี 28 ธ.ค. 64 172
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 2 ธ.ค. 64 229
ประกาศเรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี สนง.ที่ดินสาขาจตุรพักตรพิมาน 22 พ.ย. 64 231
รายงานคุณภาพชีวิตคนจตุรพักตรพิมาน ปี 2564 9 พ.ย. 64 196
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 2 พ.ย. 64 231
28 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลดงแดงเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 28 ต.ค. 64 209