เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2566 27 ม.ค. 66 12
ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27 ม.ค. 66 0
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา 23 พ.ย. 65 107
การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เทศบาลตำบลดงแดง ครั้งที่ 1/2565 27 ต.ค. 65 72
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27 ต.ค. 65 98
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดงแดง ครั้งที่ 1/2565 29 ก.ย. 65 109
โครงการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 27 ก.ย. 65 104
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้าย 17 ส.ค. 65 129
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดจำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 17 ส.ค. 65 135
ประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 27 ก.ค. 65 151
วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 (17 พค 65) 17 พ.ค. 65 169
โครงการ “รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงวัย เบิกบานทั่วไทย อุ่นใจในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565” 21 ม.ย. 65 214
รายงานปักเขตวิสุงคามสีมาวัดท่าราษฎร์วารี บ้านดงแดง หมู่ที่ 1,13,14 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ณ วัดท่าราษฎร์วารี บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 11 ม.ย. 65 211
รับสมัครสอบเพื่อแข่งขันเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่อง 8 ม.ย. 65 288
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 30 มี.ค. 65 239
ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อที่วัดสระพังเเคน บ้านเหล่าจั่นและบ้านผู้ติดเชื้อ จำนวน 2 ครัวเรือน 16 มี.ค. 65 468
แบบรายงาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16 มี.ค. 65 235
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14 มี.ค. 65 427
จัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียของบุคคลภายนอก(EIT) เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 14 มี.ค. 65 482
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของ หน่วยงาน เทศบาลตำบลดงแดง 8 มี.ค. 65 217
กิจกรรมให้ความรู้จัดทำทะเบียนพัสดุประจำปีของเทศบาลตำบลดงแดง 7 มี.ค. 65 398
ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2 7 มี.ค. 65 199
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 4 มี.ค. 65 207
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 28 ก.พ. 65 443
สภาพอากาศจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21 กพ ถึง 27 กพ 65 21 ก.พ. 65 273
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโป​ร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ก.พ. 65 208
ออกให้บริการประชาชนรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11 ก.พ. 65 471
เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 11 ก.พ. 65 434
เตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนให้เดินทางเข้าไปทำงานในกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย 4 ม.ค. 65 243
ข่าว สคบ.สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี 28 ธ.ค. 64 277