เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 22

คณะผู้บริหาร

.
.
.

นายวรรณชัย มาตย์วิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
0894164696

นายสมรรถภณ พรมสา
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
0883105062

นายสมัย กันหาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
0897150631

นายคำพันธ์ วงค์อามาตย์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
0856096687

นายนิวัติ มูลมณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
0816707092

.
.
.

นายรัชพล ไกยสินธุ์
ปลัดเทศบาล
097-321-3259

นางสาวบุปผา คณะนาม
รองปลัดเทศบาล
090-286-9941