เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

คณะผู้บริหาร

นายสุทธี มหันต์
นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

นายอำ นรชาญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

นายทองคำ มูลมณี
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

นายนิวัติ มหันต์
ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี

นายประฉัตร ทีหัวโทน
เลขานุการนายกเทศมนตรี