เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: ประกาศ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔


ประกาศ เรื่อง  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลดงแดง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) และหนังสือซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕  และได้ประกาศใช้  เมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น ด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งได้มีการลงแผนงานผิด จึงขอดำเนินการแก้ไขรายการดังกล่าว  เดิมแผนงานสังคมสงเคราะห์/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/ แผนงานสาธารณสุข  แก้ไขใหม่เป็น แผนงานงบกลาง โดยการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น  การแก้ไข หมายความว่า “การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาฯหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป”และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”
          ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  จึงขอแก้ไข รายละเอียดตามแบบ   ผ. ๐๒  ที่ (ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                                      สั่ง   ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔
 
                                                                                                       ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                                                         นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ
                                                                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 15 ธันวาคม 64 View : 68
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :