เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พันจ่าตรีสายัณห์ วิเลศ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0890069566

นายพิชิตชัย ภูมิเขต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
0845364380

นายวชิระ สุตนนท์
พนักงานดับเพลิง

นายเทียนชัย นรชาญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ)

นายวันชัย ทองมา
พนักงานดับเพลืง

นายณัฐวุฒิ ทองมา
พนักงานดับเพลิง