เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

ฝ่ายอำนวยการ
สัำนักปลัด เทศบาลตำบลดงแดง
043651033

นางสาวลัดดา ลาวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0871381755

นางสาวยุเพียร แสงพารา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
0872212431

นางบุษบง แก้ววงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
0857382955

นายสิทธิเดช สารางคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0857616049

นายเอกสิทธิ์ จันท์วิภาค
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0857616049

นางสาวพัณณิกา วงศ์อามาตย์
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
0981385595

นางสาวนิตยา มะลิกา
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
0862322627

นายศรายุทธ บุระเนตร
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
0854640445

นายวุทธิพันธ์ เพ็ชรแสน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ
0852748473

นางศรินทร์ญา สมเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
0611028866

นายอภิชาติ ตรีสอน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล

นางสาวยุภาพร นรชาญ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุวรรณ พนมเขต
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คนสวน)

นางสาวชนัดดา ประกอบเสริม
จ้างเหมาบริการ

นางจันทร์เพ็ญ พนมเขต
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)