เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8


ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง
เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8/2564

 
               ตามที่เทศบาลตำบลดงแดงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๘/๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงแดง  ไปแล้วนั้น
 
                   อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่  5  ข้อ  22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. 2561  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 –  2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 8/2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลดงแดง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  เทศบาลตำบลดงแดงจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2568/2564  โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดงแดง   ณ  ที่ทำการเทศบาลตำบลดงแดง  หมู่ที่ 1  ตำบลดงแดง  
อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทรศัพท์ 043-651033
 
             
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. 2564
 
 
                                     
                นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ
                 นายกเทศมนตรีตำบลดงแดงเอกสารประกอบด้านล่างค่ะดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
เอกสารประกอบ.docx   26 ต.ค. 64 7
แบบ-ผ-01.docx   26 ต.ค. 64 6
ประกาศแผน-61-65-ฉ-8.doc   26 ต.ค. 64 5
  View : 46
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :