เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปีงบประมาณ 2564

----------------------------------------

 
                                 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 4 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 
                                ดังนั้น  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เทศบาลตำบลดงแดง  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดงแดง  ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลดงแดง หมู่ที่ 1  ตำบลดงแดง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043 651 033 
             
                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                          ประกาศ  ณ  วันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2564

                       นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ
                      นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 26 มกราคม 65 View : 196
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :