เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566(เพิ่มเติม)


ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง
เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖(เพิ่มเติม)
*********************
                                    อาศัยความตามมาตรา ๑๕  ประกอบมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับมติเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔
                                     เทศบาลตำบลดงแดงจึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖(เพิ่มเติม) เพื่อกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง   ให้เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล(เพิ่มเติม)   โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๔   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔
 

 
                                                                                 นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ
                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 6
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :