เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อ:: แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓


แผนอัตรากำลัง ๓  ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
 เทศบาลตำบลดงแดง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ดคำนำ
 
                   การจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  ของเทศบาลตำดงแดง  มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตรากำลังคน พัฒนากำลังคน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลตำบลดงแดง  ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
                   การจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี ทำให้เทศบาลตำบลดงแดง  สามารถคาดคะเนได้ว่าในอนาคต ในช่วงระยะเวลา  ๓  ปี  ข้างหน้าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง  ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใดจึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลตำบลดงแดง  อีกทั้งเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ  ๔๐  ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อีกด้วย
                   ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลดงแดง  ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  ในรอบปีงบประมาณ  (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  ซึ่งขณะนี้ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการใช้แผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  ของเทศบาลตำบลดงแดง  และเพื่อให้เทศบาลตำบลดงแดง  สามารถจัดทำแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  ใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  เพื่อให้การปฏิบัติงานตามที่ส่วนราชการและประชาชนมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
เทศบาลตำบลดงแดง

 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 2 กรกฎาคม 63 View : 545
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :