เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: ข้อบังคับเทศบาลตำบลดงแดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔


ข้อบังคับเทศบาลตำบลดงแดง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
_______________
เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐานการดำเนินงานจัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลดงแดง
ดังนั้น  เทศบาลตำบลดงแดงจึงได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบล  ดงแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการอันจะทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้  ดังนี้
ข้อ ๑  ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยซื่อสัตย์ สุจริต
๑.๒ ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตน และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
ข้อ  ๒  การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา
๒.๑ การบริการแก่ส่วนราชการและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ
๒.๒ ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ข้าราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและครบถ้วน
ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
๓.๒ ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ำใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน
๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ๒ -
ข้อ  ๔  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริง เหตุผล เพื่อความยุติธรรม
๔.๓ ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ  ๕  การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑ วางแผนการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกิดฐานะของตนเอง
๕.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักพึ่งตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข
ข้อ  ๖  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน
๖.๒ กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อข้าราชการ
ข้อ  ๗  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตกฎหมาย
๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ให้ข้าราชการเทศบาลตำบลดงแดง ทำความเข้าใจ และยึดมั่นในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นโดยครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือสั่งให้ผู้นั้นพัฒนาตนเอง หากเป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัย  สำหรับแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 มิถุนายน 64 View : 392
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :