เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 13 ส.ค. 64 58
ข้อบังคับเทศบาลตำบลดงแดง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 22 มิ.ย. 64 69
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2564 31 พ.ค. 64 124
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 27 ม.ย. 64 92
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ปี 2559) 26 ส.ค. 63 241
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 2 ก.ค. 63 224
รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรประจำปี 12 พ.ค. 63 242
หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยกรบุคคล 12 พ.ค. 63 253
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 12 พ.ค. 63 243
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 12 พ.ค. 63 260