เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แต่งตั้งให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ลว 2 ตค.63 13 มิ.ย. 65 15
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 65 27
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 1 มิ.ย. 65 27
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลว 1 ตค 64 1 มิ.ย. 65 28
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 1 มิ.ย. 65 26
มอบอำนาจหน้าที่ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 1 มิ.ย. 65 29
มอบอำนาหน้าที่ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 1 มิ.ย. 65 20
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 65 25
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 65 24
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 1 มิ.ย. 65 22
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26 ม.ย. 65 193
การดำเนินการตามนโยบายการบรหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 5 ม.ย. 65 68
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 4 ม.ย. 65 83
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 4 ม.ย. 65 58
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ฯ พ.ศ.2561 4 ม.ย. 65 48
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 ม.ย. 65 60
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏืบัติงานของข้่าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 2 4 ม.ย. 65 63
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 4 ม.ย. 65 49
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลดแดง พ.ศ.2565 10 มี.ค. 65 63
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 10 มี.ค. 65 70
ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานส่วนกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 10 มี.ค. 65 67
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลดงแดง พ.ศ. 2565 10 มี.ค. 65 71
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจ)พ.ศ.2565 9 มี.ค. 65 76
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดงแดงประจำปี พ.ศ.2565 9 มี.ค. 65 65
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลดงแดง ปี พ.ศ. 2565 9 มี.ค. 65 77
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลพ.ศ.2565 9 มี.ค. 65 61
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีพ.ศ.2565 9 มี.ค. 65 64
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560. 9 มี.ค. 65 77
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 9 มี.ค. 65 57
เรื่อง ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 9 มี.ค. 65 62