เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง สำนักปลัด 27 ต.ค. 65 84
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง ภายในกองคลัง 27 ต.ค. 65 81
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง ภายในกองช่าง 27 ต.ค. 65 82
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 2 ส.ค. 65 138
แต่งตั้งให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ลว 2 ตค.63 13 มิ.ย. 65 168
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 65 159
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 1 มิ.ย. 65 162
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลว 1 ตค 64 1 มิ.ย. 65 167
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 1 มิ.ย. 65 162
มอบอำนาจหน้าที่ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 1 มิ.ย. 65 160
มอบอำนาหน้าที่ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 1 มิ.ย. 65 138
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 65 147
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 65 136
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 1 มิ.ย. 65 136
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26 ม.ย. 65 321
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 5 ม.ย. 65 216
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 4 ม.ย. 65 227
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 4 ม.ย. 65 215
หลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ฯ พ.ศ.2561 4 ม.ย. 65 183
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 4 ม.ย. 65 187
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏืบัติงานของข้่าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 2 4 ม.ย. 65 186
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 4 ม.ย. 65 186
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลดแดง พ.ศ.2565 10 มี.ค. 65 195
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 10 มี.ค. 65 198
ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานส่วนกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 10 มี.ค. 65 195
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตำบลดงแดง พ.ศ. 2565 10 มี.ค. 65 760
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(พนักงานจ้างตามภารกิจ)พ.ศ.2565 9 มี.ค. 65 213
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดงแดงประจำปี พ.ศ.2565 9 มี.ค. 65 198
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลดงแดง ปี พ.ศ. 2565 9 มี.ค. 65 209
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลพ.ศ.2565 9 มี.ค. 65 187