เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 8 ส.ค. 66 52
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 17 ก.ค. 66 58
ประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง วันที่ 26 มิถุนายน 2566 28 มิ.ย. 66 94
หลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 21 ม.ย. 66 131
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการให้โทษแก่พนักงาน 10 ม.ย. 66 178
ประกาศ เทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง 10 ม.ย. 66 136
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง 31 มี.ค. 66 176
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 22 มี.ค. 66 131
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เทศบาลดงแดง 2566 20 มี.ค. 66 138
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 112
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 2566 20 มี.ค. 66 130
รายงานผลการดำเนินการตามยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 20 มี.ค. 66 139
เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 113
เกณฑ์การแต่งตั้งการบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 107
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรกของปี 2566 15 มี.ค. 66 132
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 15 มี.ค. 66 122
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูลในระบบ info 14 ก.พ. 66 149
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา มาสาย ประจำปี 2566 14 ก.พ. 66 143
คำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง ปี 2566 14 ก.พ. 66 175
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง สำนักปลัด 27 ต.ค. 65 223
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง ภายในกองคลัง 27 ต.ค. 65 214
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง ภายในกองช่าง 27 ต.ค. 65 219
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 2 ส.ค. 65 270
แต่งตั้งให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ลว 2 ตค.63 13 มิ.ย. 65 304
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 1 มิ.ย. 65 286
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 1 มิ.ย. 65 285
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ลว 1 ตค 64 1 มิ.ย. 65 285
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 1 มิ.ย. 65 307
มอบอำนาจหน้าที่ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 1 มิ.ย. 65 278
มอบอำนาหน้าที่ให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลดงแดง 1 มิ.ย. 65 258