เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต


ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง

เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต


พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
ไม่จำเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
                   เทศบาลตำบลดงแดง  ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพื่อดำเนินการดังกล่าว เทศบาลตำบลดงแดง จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลดงแดงยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
                   ข้อ 1 : นโยบาย   เทศบาลตำบลดงแดง ขอกำหนดนโยบายในการบริหารงาน  โดยมีประกาศ “แสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลดงแดง ทุกระดับ ทุกคน ได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ
                   ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการดำเนินการ   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
                   2.1  บริหารงานของเทศบาลตำบลดงแดงให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล
                   2.2  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
                   2.3  ทำงานเป็นทีม
                   2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ
                             (1)  หลักนิติธรรม  ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย
                             (2)  หลักคุณธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
                             (3)  หลักความรับผิดชอบ  ตระหนักในหน้าที่  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ ในตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน
(4)  หลักความคุ้มค่าใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสำคัญ
                             (5)  หลักความโปร่งใสยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทำงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น  และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้
                             (6)  หลักการมีส่วนร่วมในการทำงานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งประชาขน
                   2.5  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
                             (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
                             (2)  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
                             (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
                             (4)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
                             (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
                             (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
                             (7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
                             (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                             (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร                         
ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างทุกคน
                   ข้อ 4 : วิธีดำเนินการ  เพื่อขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย  มาตรการและแนวทางที่กำหนด  เทศบาลตำบลดงแดงจะได้ดำเนินการ  และข้อกำหนดดังนี้
                   4.1  นำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลตำบลดงแดง   แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
                   4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของเทศบาลตำบลดงแดง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่สำนักงาน, ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดงแดง (http://www.dongdang.go.th)
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                   ประกาศ  ณ  วันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2564                                                      นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ 
                                                   นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง
 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 มิถุนายน 64 View : 308
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :