เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
เทศ บัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   24 มี.ค. 60 299
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560   27 ต.ค. 59 361
คำแถลงการงบประมาณประจำปี 2560   27 ต.ค. 59 336
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2560   27 ต.ค. 59 341
บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ   27 พ.ค. 59 402
บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)   27 พ.ค. 59 445
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561)   27 พ.ค. 59 457
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 694
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 455
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 374
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 375
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 394
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 365
รายละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 288
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 361
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 340
แบบคำร้องทั่วไป   30 มิ.ย. 58 25
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 466
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 444
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 499
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 450
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 436
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 417
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 426
ตัวอย่างการขอข้อมูลข่าวสาร   30 มิ.ย. 58 482