เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ตามด้าน)   16 ก.ค. 61 166
รายจ่ายตามงาน และงบรายจ่าย   16 ก.ค. 61 160
บันทึกหลักการแบ่งตามด้าน   16 ก.ค. 61 169
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ (กั้นหน้า)   16 ก.ค. 61 160
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย   16 ก.ค. 61 159
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรับ   16 ก.ค. 61 169
รายละเอีดยคำแถลง งบประมาณ 2560   16 ก.ค. 61 164
ส่วนที่ 1 คำแถลง   16 ก.ค. 61 164
ข้อมูลทั่วไป   16 ก.ค. 61 164
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เผยแพร่ และสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   16 ก.ค. 61 164
มาตรการประหยัดพลังงาน   16 ก.ค. 61 154
ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนพาณิช   15 ก.ค. 61 159
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   15 ก.ค. 61 159
คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมุลข่าวสาร   15 ก.ค. 61 149
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริการร่วม   15 ก.ค. 61 158
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๑,๒   22 พ.ค. 61 176
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   20 ม.ย. 61 201
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บัญชีสรุป   15 ส.ค. 60 310
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 6   15 ส.ค. 60 273
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 5   15 ส.ค. 60 263
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)บทที่ 4   15 ส.ค. 60 266
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 3   15 ส.ค. 60 266
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 1   15 ส.ค. 60 278
ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศาลตำบลดงแดง   29 มิ.ย. 60 286
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   23 มิ.ย. 60 301
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   22 มิ.ย. 60 298
เทศบัญญัติเรื่อง การบริหารกิจการและบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน   24 มี.ค. 60 309
เทศบัญญัติ เรื่องการขุดและถมดิน   24 มี.ค. 60 349
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย   24 มี.ค. 60 311
เทศบัญญัติ เรื่องการลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   24 มี.ค. 60 313