เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์   15 มิ.ย. 62 71
คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการร่วม   15 มิ.ย. 62 66
ประกาศศูนย์บริการร่วม   15 มิ.ย. 62 65
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.ดงแดง 2561   15 มิ.ย. 62 66
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   21 พ.ค. 62 73
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)   23 ม.ย. 62 80
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กย งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 95
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 98
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 95
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 92
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ตค งบ ๖๒   20 ก.พ. 62 100
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พย งบ ๖๒   20 ก.พ. 62 95
ระเบียบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงแดง   15 ม.ค. 62 1232
ประกาศ 26/11/2561 (2)   26 พ.ย. 61 133
ประกาศ 26/11/2561 (1)   26 พ.ย. 61 129
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   12 พ.ย. 61 209
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1   12 พ.ย. 61 468
ใบสมัคร   12 พ.ย. 61 138
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   31 ต.ค. 61 146
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561   31 ต.ค. 61 387
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561   31 ต.ค. 61 148
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   29 ต.ค. 61 142
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561   29 ต.ค. 61 141
ทะเบียนพาณิชย์   25 ก.ย. 61 153
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   24 ก.ย. 61 157
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (1/20)   16 ก.ค. 61 173
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (1/37)   16 ก.ค. 61 158
รายงานประมาณรายจ่าย (1/35)   16 ก.ค. 61 164
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (1/3)   16 ก.ค. 61 172
รายงานประมาณการรายรับ   16 ก.ค. 61 166