เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การขยายกรอบแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561– 2565) 11 ม.ย. 65 66
รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 มี.ค. 65 117
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดงแดง 14 ต.ค. 64 198
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกเทศบัญญัติหรือภารกิจ เทศบาลตำบลดงแดง 16 ส.ค. 64 246
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 13 ส.ค. 64 221
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 13 ส.ค. 64 199
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 13 ส.ค. 64 204
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 13 ส.ค. 64 200
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13 ส.ค. 64 227
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13 ส.ค. 64 192
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 13 ส.ค. 64 204
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 5 ส.ค. 64 215
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 5 ส.ค. 64 227
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 ส.ค. 64 200
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ.๒๕๖๔ 15 ก.ค. 64 183
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๔ 15 ก.ค. 64 205
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ 15 ก.ค. 64 200
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๔ 15 ก.ค. 64 210
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2564 28 มิ.ย. 64 212
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 24 ส.ค. 63 329
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 16 ก.ค. 63 386
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ก.ค. 63 355
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ก.ค. 63 340
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ก.ค. 63 381
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 9 ก.ค. 63 402
ประกาศ แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 26 พ.ค. 63 440
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 26 พ.ค. 63 417
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 12 พ.ค. 63 427
ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 12 พ.ค. 63 424