เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 21 ม.ย. 66 112
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566 21 ม.ย. 66 112
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 21 ม.ย. 66 130
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 21 ม.ย. 66 123
ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 21 ม.ย. 66 118
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส 10 ม.ย. 66 99
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 10 ม.ย. 66 102
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลดงแดง 10 ม.ย. 66 141
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 10 ม.ย. 66 126
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 10 ม.ย. 66 123
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) 1 ตค.66 -31มีค.66 5 ม.ย. 66 104
รายงานผลการดำเนินโครงการ มาตรการ ตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 5 ม.ย. 66 165
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการท้องกันการทุจริต 2566 รอบ 6 เดือน 5 ม.ย. 66 120
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลดงแดง พ.ศ. 2566-2570 31 มี.ค. 66 119
การประชุมในหัวข้อ “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” 23 มี.ค. 66 137
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566-2570 8 ส.ค. 65 419
การขยายกรอบแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561– 2565) 11 ม.ย. 65 351
รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 มี.ค. 65 409
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดงแดง 14 ต.ค. 64 488
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกเทศบัญญัติหรือภารกิจ เทศบาลตำบลดงแดง 16 ส.ค. 64 588
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 13 ส.ค. 64 497
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 13 ส.ค. 64 448
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 13 ส.ค. 64 489
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 13 ส.ค. 64 459
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13 ส.ค. 64 491
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13 ส.ค. 64 448
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 13 ส.ค. 64 465
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 5 ส.ค. 64 474
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 5 ส.ค. 64 547
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 ส.ค. 64 453