เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566-2570 8 ส.ค. 65 110
การขยายกรอบแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561– 2565) 11 ม.ย. 65 127
รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 มี.ค. 65 183
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดงแดง 14 ต.ค. 64 271
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกเทศบัญญัติหรือภารกิจ เทศบาลตำบลดงแดง 16 ส.ค. 64 332
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 13 ส.ค. 64 281
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 13 ส.ค. 64 249
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 13 ส.ค. 64 260
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 13 ส.ค. 64 255
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13 ส.ค. 64 279
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13 ส.ค. 64 240
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 13 ส.ค. 64 259
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 5 ส.ค. 64 272
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 5 ส.ค. 64 285
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 ส.ค. 64 255
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ.๒๕๖๔ 15 ก.ค. 64 234
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๔ 15 ก.ค. 64 263
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ 15 ก.ค. 64 265
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๔ 15 ก.ค. 64 266
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2564 28 มิ.ย. 64 263
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 24 ส.ค. 63 387
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 16 ก.ค. 63 446
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ก.ค. 63 413
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ก.ค. 63 393
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ก.ค. 63 443
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 9 ก.ค. 63 468
ประกาศ แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 26 พ.ค. 63 501
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 26 พ.ค. 63 487
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 12 พ.ค. 63 494
ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 12 พ.ค. 63 483