เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดงแดง 14 ต.ค. 64 9
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกเทศบัญญัติหรือภารกิจ เทศบาลตำบลดงแดง 16 ส.ค. 64 50
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 13 ส.ค. 64 54
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ 13 ส.ค. 64 48
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 13 ส.ค. 64 53
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 13 ส.ค. 64 53
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13 ส.ค. 64 79
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13 ส.ค. 64 58
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 13 ส.ค. 64 56
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 5 ส.ค. 64 60
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 5 ส.ค. 64 57
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 ส.ค. 64 54
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ.๒๕๖๔ 15 ก.ค. 64 53
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๔ 15 ก.ค. 64 54
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ 15 ก.ค. 64 60
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๔ 15 ก.ค. 64 53
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2564 28 มิ.ย. 64 53
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 24 ส.ค. 63 201
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 16 ก.ค. 63 242
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ก.ค. 63 220
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ก.ค. 63 209
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 16 ก.ค. 63 233
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 9 ก.ค. 63 246
ประกาศ แนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 26 พ.ค. 63 283
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 26 พ.ค. 63 256
ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 12 พ.ค. 63 276
ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 12 พ.ค. 63 278