เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 18

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล และพนักงานงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 1 ก.ค. 67 40
ประกาศ รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 13 พ.ค. 67 66
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2 ม.ย. 67 96
รายงานผลการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฯ วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 6 ก.พ. 67 89
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 6 ก.พ. 67 112
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึง พ.ศ. 2569 4 ม.ค. 67 103
ประกาศผลการประเมินพนักงานจ้าง ในระดับดีเด่น ครั้งงที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2566 25 ต.ค. 66 133
ประกาศ รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2566 25 ต.ค. 66 115
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 8 ส.ค. 66 170
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 17 ก.ค. 66 191
ประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง วันที่ 26 มิถุนายน 2566 28 มิ.ย. 66 214
หลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 21 ม.ย. 66 301
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการให้โทษแก่พนักงาน 10 ม.ย. 66 297
ประกาศ เทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง 10 ม.ย. 66 245
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง 31 มี.ค. 66 296
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 22 มี.ค. 66 239
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เทศบาลดงแดง 2566 20 มี.ค. 66 248
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 218
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 2566 20 มี.ค. 66 234
รายงานผลการดำเนินการตามยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 20 มี.ค. 66 243
เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 214
เกณฑ์การแต่งตั้งการบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 223
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรกของปี 2566 15 มี.ค. 66 247
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 15 มี.ค. 66 233
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูลในระบบ info 14 ก.พ. 66 259
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา มาสาย ประจำปี 2566 14 ก.พ. 66 267
คำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง ปี 2566 14 ก.พ. 66 279
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง สำนักปลัด 27 ต.ค. 65 328
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง ภายในกองคลัง 27 ต.ค. 65 316
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง ภายในกองช่าง 27 ต.ค. 65 315