เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 28

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 13 พ.ค. 67 14
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2 ม.ย. 67 48
รายงานผลการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฯ วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 6 ก.พ. 67 37
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 6 ก.พ. 67 64
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึง พ.ศ. 2569 4 ม.ค. 67 56
ประกาศผลการประเมินพนักงานจ้าง ในระดับดีเด่น ครั้งงที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2566 25 ต.ค. 66 68
ประกาศ รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปี 2566 25 ต.ค. 66 49
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 2 8 ส.ค. 66 112
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 17 ก.ค. 66 131
ประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง วันที่ 26 มิถุนายน 2566 28 มิ.ย. 66 152
หลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 21 ม.ย. 66 223
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการให้โทษแก่พนักงาน 10 ม.ย. 66 228
ประกาศ เทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง 10 ม.ย. 66 189
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงแดง 31 มี.ค. 66 237
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 22 มี.ค. 66 180
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง เทศบาลดงแดง 2566 20 มี.ค. 66 182
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 161
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 2566 20 มี.ค. 66 177
รายงานผลการดำเนินการตามยโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 20 มี.ค. 66 188
เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 160
เกณฑ์การแต่งตั้งการบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ.2566 20 มี.ค. 66 162
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรกของปี 2566 15 มี.ค. 66 192
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 15 มี.ค. 66 178
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูลในระบบ info 14 ก.พ. 66 203
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา มาสาย ประจำปี 2566 14 ก.พ. 66 213
คำสั่ง มอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงแดง ปี 2566 14 ก.พ. 66 224
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง สำนักปลัด 27 ต.ค. 65 269
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง ภายในกองคลัง 27 ต.ค. 65 259
คำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง กำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักง่านจ้าง ภายในกองช่าง 27 ต.ค. 65 261
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 2 ส.ค. 65 331