เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 32

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวณัฏนิช แก้ววงศา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
0611493299

นางศิริวรรณ วงค์คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
0833555711

นางสาวลภัสรดา พรมษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
0910586619

นายศุภากฤช ข่าขันมะลี
นิติกร ชำนาญการ
0989262925

นางเพ็ญพร สีหานาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน