เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 16

หัวข้อ:: ประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง วันที่ 26 มิถุนายน 2566


ประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง วันที่ 26 มิถุนายน 2566
 
      วันที่ 26 มิถุนายน 2566  นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง มอบหมายให้ นายสมรรถภณ พรมสา รองนากเทศมนตรีตำบลดงแดง เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง ณ ห้องปนะชุมเทศบาลตำบลดงแดง โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆดังนี้
............................................
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
                      - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง นโยบายผู้บริหาร/งานที่ผู้บริหารมอบหมายหารือการจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล ประจำปี2566

                        - แจ้งคำสั่งเทศบาลตำบลดงแดง ที่ 235/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2567และแนวทางปฏิบัติการฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.808.2/ว.5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566
                       - การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล (LPA) ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน ของแต่ละหน่วยงาน
                          - สำนักปลัด 12 หน่วยงานย่อย งานป้องกัน การศึกษา งานสาธารณสุข งานพัฒนาชุมชน งานบุคคล งานแผนและงบประมาณ งานอำนวยการ งานเลือกตั้ง งานนิติการงานกิจการสภา งานกีฬาและนันทนาการ งานทะเบียนและบัตรกองคลัง 4 หน่วยงานย่อย การเงิน การบัญชี การพัสดุทรัพย์สิน งานจัดเก็บรายได้กองช่าง 4 หน่วยงานย่อย ก่อสร้างถนน อาคาร การประปา การไฟฟ้าหน่วยตรวจสอบภายใน

   ระเบียบวารัที่ 5     - เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 

วันที่ : 28 มิถุนายน 66 View : 192
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :