เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

บุคลากรกองคลัง 
เทศบาลตำบลดงแดง

 
 
นางบุผา  ดีสม
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสุจิตตรา เพ็ชรแสน

นักบริหารงานทั่วไป 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

นางสาวณัฏภัท  เจริญศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ชำนาญการ)

นางธัญญลักษณ์  ทองทา

นักวิชาการคลัง
(ชำนาญการ)

นางสุธิดา วงค์อินตา
นักวิชาการพัสดุ
(ปฏิบัติการ)

นางสาววิภารัตน์ ตันโห
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติการ)

นางนาฎลัดดา  วงค์อินตา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ปฏิบัติการ)

นางอุไล  ทัพขวา
เจ้าพนักงานจัดเก้บรายได้
(ปฏิบัติงาน)
 

นางปภาวรินทร์ อสุระพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
 
View : 1049