เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์บริการร่วม เทศบาลตำบลดงแดง

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 30 กำหนดให้กระทรวงจะต้องจัดให้ส่วนราชการภายใน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการประชาชน ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือกฎอื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ  ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในกระทรวงเดียวกัน  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว

ศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลดงแดง เป็นศูนย์บริการที่เอื้อประโยชน์ ต่อประชาชน ผู้ใช้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการ ในบริการที่หลากหลาย  ณ จุดบริการเดียว ได้รวมกระบวนงานจำนวน   14 กระบวนงานมาไว้ ณ จุดบริการ เช่น

คู่มือข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมของเทศบาลตำบลดงแดง คลิก 
งานให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คลิก
งานออกใบหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
แบบคำร้อง
แบบขอขึ้นทะเบียน ลงทะเบียน ผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
การบริการรับเรื่องร้องเรียน
งานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานขอรับการสนับสนุนสาธารณูปโภคต่างๆ

 

ช่องทางการเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารศูนย์บริการร่วม

-แบบคำร้องขอค้นข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลดงแดง
-คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
-แบบคำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบคำขอ  ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอ 
-เอกสารประกอบการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ต่อเติมอาคาร
-แบบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
-แบบคำขอบัตรประจำตัวคนพิการ

View : 267