เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1) เป็นแผนพัฒนาที่จัดทำขึ้นโดยยึดตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดปัญหา ความต้องการของประชาชนและชุมชน  เป็นแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นโดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดงแดง ได้วางกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนา เพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1)เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในตำบลดงแดง โดยนำแผนชุมชน/ การประชุมประชาคมของหมู่บ้าน  มาบูรณาการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1)  ทั้งนี้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   ของเทศบาลตำบลดงแดง  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรีตำบลดงแดงแล้ว  และประกาศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลดงแดงต่อไป


http://www.dongdang.go.th/view.php?content=page&id=11
View : 430