เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
ประกาศแจ้งยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2563   3 ม.ย. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒   30 มี.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓   18 มี.ค. 63 2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   12 มี.ค. 63 4
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงแดง   29 ม.ค. 63 10
เรื่อง ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะบาดาลหรือการใช้น้ำบาดาลฯ   2 ธ.ค. 62 24
แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 พ.ย. 62 26
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   21 ต.ค. 62 35
แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลียงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562   16 ต.ค. 62 32
ประกาศใช้แผนปี 61-65-1   26 ส.ค. 62 29
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2561   31 ก.ค. 62 32
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   31 ก.ค. 62 34
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562   31 ก.ค. 62 38
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561   21 มิ.ย. 62 45
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   21 มิ.ย. 62 43
SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือฮี   21 มิ.ย. 62 79
แบบคำร้องทั่วไปพร้อมตัวอย่าง   18 มิ.ย. 62 48
แผนดำเนินงานปี 61   18 มิ.ย. 62 47
แผนดำเนิงาน ปี 61 ส่วนหน้า   18 มิ.ย. 62 48
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2561   18 มิ.ย. 62 48