เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561   21 มิ.ย. 62 9
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561   21 มิ.ย. 62 10
SAR ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผือฮี   21 มิ.ย. 62 7
แบบคำร้องทั่วไปพร้อมตัวอย่าง   18 มิ.ย. 62 12
แผนดำเนินงานปี 61   18 มิ.ย. 62 11
แผนดำเนิงาน ปี 61 ส่วนหน้า   18 มิ.ย. 62 9
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2561   18 มิ.ย. 62 10
แผนดำเนินงานฉ1   18 มิ.ย. 62 10
แผนดำนเนิงาน 61 ฉ1   18 มิ.ย. 62 10
ประกาศใช้แผน 61 ฉ1   18 มิ.ย. 62 12
แผนดำเนินงาน61 ฉ2   18 มิ.ย. 62 10
ประกาศใช้เทศบัญัติงบประมาณ 2561   18 มิ.ย. 62 11
ประกาศแผนดำเนินงาน งบ 2561 ฉ2   18 มิ.ย. 62 11
เทศบัญญัติ 61   18 มิ.ย. 62 12
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ของเทศบาลตำบลดงแดง   18 มิ.ย. 62 13
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์   15 มิ.ย. 62 15
คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการร่วม   15 มิ.ย. 62 12
ประกาศศูนย์บริการร่วม   15 มิ.ย. 62 12
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.ดงแดง 2561   15 มิ.ย. 62 13
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   21 พ.ค. 62 24