เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๑,๒   22 พ.ค. 61 13
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   20 ม.ย. 61 35
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บัญชีสรุป   15 ส.ค. 60 106
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 6   15 ส.ค. 60 109
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 5   15 ส.ค. 60 105
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)บทที่ 4   15 ส.ค. 60 107
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 3   15 ส.ค. 60 105
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 1   15 ส.ค. 60 105
ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศาลตำบลดงแดง   29 มิ.ย. 60 121
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   23 มิ.ย. 60 128
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   22 มิ.ย. 60 135
เทศบัญญัติเรื่อง การบริหารกิจการและบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน   24 มี.ค. 60 149
เทศบัญญัติ เรื่องการขุดและถมดิน   24 มี.ค. 60 188
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย   24 มี.ค. 60 149
เทศบัญญัติ เรื่องการลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   24 มี.ค. 60 141
เทศ บัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   24 มี.ค. 60 143
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560   27 ต.ค. 59 183
คำแถลงการงบประมาณประจำปี 2560   27 ต.ค. 59 170
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2560   27 ต.ค. 59 175
บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ   27 พ.ค. 59 226