เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560   27 ต.ค. 59 322
คำแถลงการงบประมาณประจำปี 2560   27 ต.ค. 59 296
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2560   27 ต.ค. 59 298
บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ   27 พ.ค. 59 356
บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)   27 พ.ค. 59 375
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561)   27 พ.ค. 59 395
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 603
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 397
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 331
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 325
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 345
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 319
รายละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 243
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 211
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 318
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 297
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 403
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 376
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 431
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 389