เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)   27 พ.ค. 59 360
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561)   27 พ.ค. 59 377
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 499
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 359
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 320
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 311
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 331
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 305
รายละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 228
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 200
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 305
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 284
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 387
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 356
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 410
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 372
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 351
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 340
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 352
ตัวอย่างการขอข้อมูลข่าวสาร   30 มิ.ย. 58 408