เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการร่วม   15 มิ.ย. 62 17
ประกาศศูนย์บริการร่วม   15 มิ.ย. 62 21
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.ดงแดง 2561   15 มิ.ย. 62 18
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   21 พ.ค. 62 31
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)   23 ม.ย. 62 38
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กย งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 54
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 55
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 53
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 51
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ตค งบ ๖๒   20 ก.พ. 62 57
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พย งบ ๖๒   20 ก.พ. 62 53
ระเบียบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงแดง   15 ม.ค. 62 189
ประกาศ 26/11/2561 (2)   26 พ.ย. 61 93
ประกาศ 26/11/2561 (1)   26 พ.ย. 61 87
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   12 พ.ย. 61 101
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1   12 พ.ย. 61 167
ใบสมัคร   12 พ.ย. 61 96
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   31 ต.ค. 61 105
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561   31 ต.ค. 61 110
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561   31 ต.ค. 61 98