เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)   23 ม.ย. 62 24
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กย งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 40
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง กค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 41
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 41
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง มค งบ ๖๑   20 ก.พ. 62 39
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ตค งบ ๖๒   20 ก.พ. 62 40
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง พย งบ ๖๒   20 ก.พ. 62 40
ระเบียบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดงแดง   15 ม.ค. 62 71
ประกาศ 26/11/2561 (2)   26 พ.ย. 61 82
ประกาศ 26/11/2561 (1)   26 พ.ย. 61 76
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   12 พ.ย. 61 87
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1   12 พ.ย. 61 85
ใบสมัคร   12 พ.ย. 61 83
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   31 ต.ค. 61 92
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561   31 ต.ค. 61 98
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561   31 ต.ค. 61 87
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   29 ต.ค. 61 89
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561   29 ต.ค. 61 89
ทะเบียนพาณิชย์   25 ก.ย. 61 98
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   24 ก.ย. 61 103