เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)   27 พ.ค. 59 234
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561)   27 พ.ค. 59 257
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 355
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 230
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 210
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 208
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 217
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 202
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 204
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 184
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 289
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 256
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 314
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 271
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 252
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 238
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 245
ตัวอย่างการขอข้อมูลข่าวสาร   30 มิ.ย. 58 289