เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561)   27 พ.ค. 59 232
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 327
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 210
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 190
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 189
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 195
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 184
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 187
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 164
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 272
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 240
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 293
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 250
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 234
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 222
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 223
ตัวอย่างการขอข้อมูลข่าวสาร   30 มิ.ย. 58 265