เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 291
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 183
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 161
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 162
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 167
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 158
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 151
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 137
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 247
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 214
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 262
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 223
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 208
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 196
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 194
ตัวอย่างการขอข้อมูลข่าวสาร   30 มิ.ย. 58 236