เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ (กั้นหน้า)   16 ก.ค. 61 52
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย   16 ก.ค. 61 49
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรับ   16 ก.ค. 61 59
รายละเอีดยคำแถลง งบประมาณ 2560   16 ก.ค. 61 53
ส่วนที่ 1 คำแถลง   16 ก.ค. 61 53
ข้อมูลทั่วไป   16 ก.ค. 61 53
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เผยแพร่ และสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   16 ก.ค. 61 55
มาตรการประหยัดพลังงาน   16 ก.ค. 61 50
ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนพาณิช   15 ก.ค. 61 49
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   15 ก.ค. 61 48
คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมุลข่าวสาร   15 ก.ค. 61 45
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริการร่วม   15 ก.ค. 61 49
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไตรมาสที่ ๑,๒   22 พ.ค. 61 78
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   20 ม.ย. 61 98
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บัญชีสรุป   15 ส.ค. 60 205
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 6   15 ส.ค. 60 171
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 5   15 ส.ค. 60 164
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)บทที่ 4   15 ส.ค. 60 166
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 3   15 ส.ค. 60 167
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 1   15 ส.ค. 60 174