เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 266
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 165
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 145
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 146
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 151
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 142
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 136
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 123
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 232
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 199
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 242
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 209
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 193
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 182
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 179
ตัวอย่างการขอข้อมูลข่าวสาร   30 มิ.ย. 58 219