เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 30

หัวข้อ:: ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567


ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

 


 
          เมื่อวันที่  25 มีนาคม พ.ศ. 2567  นายนิวัติ มูลมณี นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงแดง โดยมี นายอนันต์ มาตหงสา ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง เป็นประธานในการประชุมสภาฯ 
          มีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย
          วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการประเพณีบุญผะเหวดระหว่างวันที่ 22 -24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมาที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
          วาระที่ 3 กระทู้ถาม  -
          วาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลดงแดงพิจารณาเสร้จแล้ว
          วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
          5.1 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2567   จำนวน 22 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,955,315 บาท โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 

         1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงูเหลือม หมู่ที่ 12 งบประมาณ 215,075 บาท
         2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ 16 งบประมาณ 459,439 บาท
         3. โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ 13 งบประมาณ 497,782 บาท
         4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ 14 งบประมาณ 498,530 บาท
         5. โครงการเสริมผิวลาดยางแสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 498,993 บาท
         6. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 9 งบประมาณ 498,993 บาท
         7. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเขวา หมู่ที่ 10 งบประมาณ 499,707 บาท
         8. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองเพียขันธ์ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 499,708 บาท
         9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวจราจรเดิม บ้านดงแดง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1) งบประมาณ 193,952 บาท.
        10. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านดงแดง หมู่ที่16 งบประมาณ 82,984 บาท
        11. โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5, 12 งบประมาณ 404,097 บาท
        12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผือฮี หมู่ที่ 2 (จุดที่ 3) งบประมาณ 464,864 บาท
        13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ 1 (จุดที่ 3)งบประมาณ 302,835 บาท
        14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงูเหลือม หมู่ที่ 12 (จุดที่ 3) งบประมาณ 285,574
        15. โครงการเสริมผิวลาดยางแสฟิสต์ติกคอนกรีต บ้านเขวา หมู่ที่ 3 งบประมาณ 467,686 บาท
        16. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5 งบประมาณ 498,160 บาท
        17. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟิลต์ติกคอนกรีต บ้านดงแดง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 498,160 บาท
        18. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านผือฮี หมู่ที่ 11 (จุดที่ 2)งบประมาณ 463,385
        19. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัต์ลติกคอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ 15 (จุดที่ 2) งบประมาณ 498,160 บาท
        20. โครงการเสริมผิวลาดยางแสฟัลต์ติกคอนกรีต้ บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 7 งบประมาณ 441,694 บาท
        21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 9 งบประมาณ 219,537 บาท
        22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 (จุดที่ 3) งบประมาณ 464,000 บาท
  โดยมติที่ประชุมสภาเห็นควรให้นำ 22 โครงการดังกล่าว ไปประชุมในครีั้งถัดไป 
        วาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

 

 

วันที่ : 27 มีนาคม 67 View : 63
งานกิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2562   (ดู 688)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562  (ดู 661)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562  (ดู 644)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 (ครั้งที่ 1)  (ดู 652)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อ วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแดง  (ดู 693)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 714)
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ตำบลดงแดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2562  (ดู 724)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :