เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง
 
 

นายบุญสวย พันธ์สาง
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง

 

นางสุรัตน์ สีตา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดงแดง
 
นายรัชพล  ไกยสินธุ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงแดง

นายแสง นอใส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต 1

นายชูศิลป์ ทองมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต 1

นายวิชัย สีหานาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต 1

นายไพฑูรย์ ตันโห
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต 1

นายสุขวัฒน์ พิบูรย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต 1

นางประไพ เปรมปราโมทย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต 1

นายอ่อนจันทร์ กันหาจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต 2

นายคำพันธ์ วงค์อามาตย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต 2

นางสีกา อาจเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต 2
 
นายอรรชัย มูลมณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงแดง เขต 2
View : 2413