เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙

ตามติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ ๑๔ เมษายนถึงวันครอบครัว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์และภาคธุรกิจ ให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา๑๖ (วรรค๑๐) กำหนดให้เทศบาล มีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เทศบาตำบลดงแดง ได้ตระหนักเห็นถึงคุณความดีของผู้สูงอายุ ซึ่งประพฤติตนเป็นเยี่ยงอย่างอันดีแต่สังคมและเยาวชนมาโดยตลอด เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลดงแดงจึงได้จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในครอบครัว และชุมชนต่อไป
วันที่ : 29 เมษายน 59   View : 593