เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ ประจำปี 2559

         โครงการ
       เทศบาลตำบลดงแดงได้ตัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงวัย ใฝ่ธรรมะ ในวันที่ 25 เมษายน 2559 โดยการนำหลักธรรมมาของศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้สำนึกในคุณธรรรมและจริยธรรม ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและมีความรอบคอบ เพื่อให้เกิดสมดุล และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คนในสังคมได้รับการพัฒนาจิตใจ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
                เทศบาลตำบลดงแดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมในวิถีชีวิตน้อมรับหลักธรรมคำสอนสู่การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพระพุทธศาสนา จึงได้จัดทำ "โครงการพัฒนาผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ" ขึ้น
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
                  1. เพิ่มคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุ
                  2. คุณเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสม
                  3. เพื่ออบรมปลูกฝังจริยธรรมให้เข้าใจหลักการและนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
                  4. เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคมมีจิตใจเกื้อกูล สงบ
                  5. เพื่อผ่อนคลายกายและจิตใจ
วันที่ : 29 เมษายน 59   View : 626