เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานที่ดำเนินการ แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็นโซน ๆ ละ ๑ วัน ได้แก่ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ม.๕,๑๒ ณ ศาลาประชาคม บ้านงูเหลือม หมู่ที่ ๕ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ม.๔,๑๕ ณ ศาลาวัดท่าขันธ์ บ้านกอก หมู่ที่ ๔ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ม. ม.๓,๑๐ ณ ศาลาประชาคม(กองทุน) บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๐ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ม.๒,๑๑ ณ ศาลาวัดไตรภูมิ บ้านผือฮี วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ม.๗,๙ ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ ๗ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ม.๖ ณ ศาลาวัดบ้านหนองขันธ์ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ม.๑,๑๓,๑๔ ณ ศาลาวัดท่าราษฎร์วารี วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ม.๘,๑๖ ณ ศาลาวัดเวฬุวัน (ดงแดงเหนือ) หมู่ที่ ๘ บ้านดงแดง
วันที่ : 16 มิถุนายน 58   View : 603