เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงแดงประจำปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดง จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 โ... วันที่ 7 ก.ค. 60 (ดูู 389)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน (โดมอเนกประ... วันที่ 26 มิ.ย. 60 (ดูู 373)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดง จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ขึ... วันที่ 21 ม.ย. 60 (ดูู 414)

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (การบริหารจัดการขยะ)

เทศบาลตำบลดงแดง จัดโครงการดูงานด้านการบริหารจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ชุมช... วันที่ 20 ม.ย. 60 (ดูู 614)

รดน้ำขอพร วันผู้สูงอายุ ปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดงจัดโครงการ "วันผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ เวทีกลาง สนามกีฬาเทศบาลตำ... วันที่ 18 ม.ย. 60 (ดูู 380)

โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลดงแดงประจำปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลดงแดง ประ... วันที่ 6 ม.ค. 60 (ดูู 529)

โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลดงแดง ร่วมกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้า... วันที่ 6 ม.ค. 60 (ดูู 516)

กิจกรรมโครงการในงบประมาณ 2559

รวมกิจกรรม /โครงการ เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 ... วันที่ 27 ก.ย. 59 (ดูู 560)

โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราช

อำเภอจจตุรพักตรพิมาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้นำชุมชนร่วมกันจัดกิกจก... วันที่ 29 มิ.ย. 59 (ดูู 630)

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลดงแดงจัดโครงการปลูกต้นไม้ภายใต้ชื... วันที่ 13 มิ.ย. 59 (ดูู 605)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ปี ๒๕๕๙

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙ จังห... วันที่ 2 พ.ค. 59 (ดูู 717)

โครงการกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙

ตามติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ ๑๔ เมษายนถ... วันที่ 29 ม.ย. 59 (ดูู 609)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงวัยใฝ่ธรรมะ ประจำปี 2559

โครงการ เทศบาลตำบลดงแดงได้ตัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงวัย ใฝ่ธรรมะ ในวันที... วันที่ 29 ม.ย. 59 (ดูู 666)

กรมวังผู้ใหญ่มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานและเปิดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ้านผือฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมวังผู้ใหญ่มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานและเปิดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ บ้านผือฮี จังหวัดร้อย... วันที่ 8 ก.ย. 58 (ดูู 644)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลดงแดง

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลดงแดง... วันที่ 12 ก.ค. 58 (ดูู 682)

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถานที่ดำเนินการ แบ่งการปฏิบ... วันที่ 16 มิ.ย. 58 (ดูู 614)

บรรยากาศภาพงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

บรรยากาศงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวั... วันที่ 30 ม.ค. 58 (ดูู 890)

เวทีเสวนาระดับพื้นที่ การขับเคลื่อนร้อยเอ็ดสู่การเป็นจังหวัดน่าอยู่ที่สุด

สสส. ร่วมกับ เทศบาลตำบลดงแดง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมโครงการ การขับเคลื่อนเครือข่ายร้อย... วันที่ 30 ธ.ค. 57 (ดูู 648)

บรรยากาศภาพงาน การจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์ เมืองร้อยเอ็ดเกมส์ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 10

เทศบาลตำบลดงแดง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐ "เมืองร้อยเอ็ดเกมส์" ประจำปี ๒๕๕๗ โดยจัดก... วันที่ 30 ธ.ค. 57 (ดูู 803)

ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

นายสุทธี มหันต์นายกเทศมนตรีตำบลดงแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างร่วมงานวัน ท... วันที่ 14 ธ.ค. 57 (ดูู 683)