เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)   27 พ.ค. 59 341
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561)   27 พ.ค. 59 359
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 465
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 335
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 304
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 295
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 315
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 288
รายละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 213
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 186
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 287
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 268
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 371
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 339
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 396
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 356
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 335
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 323
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 332
ตัวอย่างการขอข้อมูลข่าวสาร   30 มิ.ย. 58 389