เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561)   27 พ.ค. 59 341
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 447
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 313
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 288
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 279
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 299
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 273
รายละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 197
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 171
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 272
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 252
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 356
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 324
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 382
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 341
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 320
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 307
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 317
ตัวอย่างการขอข้อมูลข่าวสาร   30 มิ.ย. 58 370