เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2560   27 ต.ค. 59 215
บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ   27 พ.ค. 59 266
บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)   27 พ.ค. 59 276
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561)   27 พ.ค. 59 294
บทที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา   27 พ.ค. 59 394
บทที่ 2   27 พ.ค. 59 265
บทที่ 1 บทนำ   27 พ.ค. 59 244
คำนำ (แผนพัฒนาสามปี 2559-2561)   27 พ.ค. 59 236
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 256
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   27 พ.ค. 59 229
รายละเอียดประมาณการายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   27 พ.ค. 59 154
แบบฟอร์ม การขอรับบริการเทศบาลตำบลดงแดง   2 พ.ค. 59 230
คู่มือประชาขน   27 ม.ย. 59 210
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   30 มิ.ย. 58 316
ขั้นตอนการขึ้ึนทะเบียนคนพิการ   30 มิ.ย. 58 283
บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน   30 มิ.ย. 58 340
ให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย   30 มิ.ย. 58 298
บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่   30 มิ.ย. 58 278
การจดทะเบียนพานิช สำหรีับผู้ประกอบการร้านค้า   30 มิ.ย. 58 265
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน   30 มิ.ย. 58 275