เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   20 ม.ย. 61 124
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บัญชีสรุป   15 ส.ค. 60 227
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 6   15 ส.ค. 60 196
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 5   15 ส.ค. 60 186
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)บทที่ 4   15 ส.ค. 60 187
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 3   15 ส.ค. 60 188
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) บทที่ 1   15 ส.ค. 60 196
ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศาลตำบลดงแดง   29 มิ.ย. 60 206
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   23 มิ.ย. 60 217
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   22 มิ.ย. 60 217
เทศบัญญัติเรื่อง การบริหารกิจการและบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน   24 มี.ค. 60 231
เทศบัญญัติ เรื่องการขุดและถมดิน   24 มี.ค. 60 270
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดงแดง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย   24 มี.ค. 60 232
เทศบัญญัติ เรื่องการลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่   24 มี.ค. 60 228
เทศ บัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   24 มี.ค. 60 221
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560   27 ต.ค. 59 283
คำแถลงการงบประมาณประจำปี 2560   27 ต.ค. 59 252
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2560   27 ต.ค. 59 257
บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ   27 พ.ค. 59 309
บทที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)   27 พ.ค. 59 325