เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
แบบฟอร์มคำร้องและเอกสารอื่นๆ วันที่ โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (1/20)   16 ก.ค. 61 122
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (1/37)   16 ก.ค. 61 105
รายงานประมาณรายจ่าย (1/35)   16 ก.ค. 61 110
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (1/3)   16 ก.ค. 61 115
รายงานประมาณการรายรับ   16 ก.ค. 61 112
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ตามด้าน)   16 ก.ค. 61 114
รายจ่ายตามงาน และงบรายจ่าย   16 ก.ค. 61 109
บันทึกหลักการแบ่งตามด้าน   16 ก.ค. 61 117
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ (กั้นหน้า)   16 ก.ค. 61 109
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย   16 ก.ค. 61 106
คำแถลงรายละเอียดประมาณการรับ   16 ก.ค. 61 116
รายละเอีดยคำแถลง งบประมาณ 2560   16 ก.ค. 61 110
ส่วนที่ 1 คำแถลง   16 ก.ค. 61 109
ข้อมูลทั่วไป   16 ก.ค. 61 109
ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง เรื่อง เผยแพร่ และสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   16 ก.ค. 61 112
มาตรการประหยัดพลังงาน   16 ก.ค. 61 106
ตัวอย่างคำขอจดทะเบียนพาณิช   15 ก.ค. 61 106
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์   15 ก.ค. 61 103
คำสั่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมุลข่าวสาร   15 ก.ค. 61 99
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริการร่วม   15 ก.ค. 61 102