เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน 


o1. โครงสร้างพื้นฐาน 

            ► โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ที่นี่  
      ► การแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงาน  ผู้บริหารผ่ายการเมือง  สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

o2. ข้อมูลผู้บริหาร
      ► ผู้บริหารเทศบาลตำบลดงแดง  ฝ่ายการเมือง
      ► ผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการประจำ

o3. อำนาจหน้าที่
      ► อำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฏหมายต่างๆ 
o4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
      ► แผนการดำเนินงาน 
o5. ข้อมูลการติดต่อ ที่นี่ แผนที่ตั้งของหน่วยงาน ที่นี่
o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่นี่

การประชาสัมพันธ์
o7. ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประชาสมพันธ์ ที่นี่ 
    ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง ที่นี่ 

การปฏิสัมพันธ์
o8. Q&A  กระดานสนทนา ที่นี่ 
o9. Socail Network facebook <a data-cke-saved-href="http://คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม " href="http://คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม " รับเรื่องร้องเรียน="" ร้องทุกข์สายด่วนผู้บริหาร="" เทศบาลตำบลดงแดง"="" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้="" https:="" line.me="" ti="" g2="" -r7dai2uxramocp-_qxjd0lol0if0twoniapza?utm_source="invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&quot;">Lineopenchat


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน


o10. แผนการดำเนินงานประจำปี ที่นี่
o11. รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ที่นี่ 
o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ที่นี่ 

การปฏิบัติงาน
13. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การให้บริการ
* การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

o14. คู่มือหรือมาตรการให้บริการ ที่นี่
o15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17. E-Service ที่นี่ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


o18. แผนการใช้จ่ยงบประมาณประจำปี 
o19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o20. รายยงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ที่นี่

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
o23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่นี่
o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28. รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


o29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
o30. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมอบ
o31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ
(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


o34. นโยบายการไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy)
o35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต
* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจากระบบ e-plan โดยจะต้องเผยแพร่ไฟล์บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 
o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
View : 91