เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
พระราชบัญญัติการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 17 ส.ค. 66 61
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 ม.ย. 66 154
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 10 ม.ย. 66 115
พระราชกฤษฎิกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 21 มี.ค. 66 157
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 21 มี.ค. 66 180
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่3) 2565 21 มี.ค. 66 124
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 21 มี.ค. 66 101
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 2564 21 มี.ค. 66 188
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉ.4) พ.ศ. 2563 21 มี.ค. 66 95
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.3) พ.ศ. 2561 21 มี.ค. 66 101
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 21 มี.ค. 66 92
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 21 มี.ค. 66 200
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 16 ธ.ค. 65 222
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคคนพิการ พ.ศ.2550 3 ก.พ. 65 433
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 3 ก.พ. 65 400
พระราชบัญญัติข้อสารของราชการ พ.ศ.2540 3 ก.พ. 65 404
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 3 ก.พ. 65 404
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 3 ก.พ. 65 410
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 3 ก.พ. 65 351
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 3 ก.ค. 63 634