เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565


รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของ เทศบาลตำบลดงแดง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
 
                    ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ของ เทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 65 View : 237
ITA เทศบาลตำบลดงแดง
ITA ประจำปี 2565  (ดู 332)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก)  (ดู 327)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน)  (ดู 406)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู 292)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565  (ดู 237)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 200)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :