เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: ITA ประจำปี 2565


ITA ประจำปี 2565

 
ลำดับที่ ตัวชี้วัด เรื่อง/ประเด็นการประเมิน ลิงค์ URL
ด้านข้อมูลพื้นฐาน
1 O1 โครงสร้าง
2 O2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 O3 อำนาจหน้าที่
4 O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5 O5 ข้อมูลการติดต่อ
6 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
8 O8 Q&A
9 O9 Social Network
ด้านการบริหารงาน
10 O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
11 O11 รายงานการกำกับติดตามและการดำเนินงานประจำปี  รอบ 6 เดือน
12 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 O17 E-service
ด้านการบริหารเงินงบประมาณ
18 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ( รอบ 6 เดือน )
20 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ด้านการส่งเสริมความโปร่งใส
29 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
32 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
34 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  ประจำปี รอบ 6 เดือน
41 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ด้านมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
42 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันที่ : 26 มกราคม 65 View : 250
ITA เทศบาลตำบลดงแดง
ITA ประจำปี 2565  (ดู 250)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปี 2565 (บุคคลภายนอก)  (ดู 234)
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บุคคลภายใน)  (ดู 269)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564  (ดู 184)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลดงแดง ปี 2565  (ดู 154)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 121)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :