เทศบาลตำบลดงแดง

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประกาศแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ประกาศแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
                   แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ ของเทศบาลตำบลดงแดง ในแต่ละปังบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กล่าวคือเทศบาลตำบลดงแดง ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ทั้งที่ เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลดงแดง ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้า
มาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงแดง มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางใน
การดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ
             


 


ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 50
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :